خلص بیوگرافی محترم پوهنمل دوکتور محمد الله" بتاش" وزیر ترانسپورت وهوانوردی

 

    محترم محمد الله" بتاش" فرزند حاجی بوری، در سال 1340 هجری شمسی در قریۀ دُرمن بتاش ولسوالی امام صاحب ولایت کندز چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائیه و متوسطه را در مکتب باسوس ولیسه را در ذکور حضرت اما صاحب در سال 1357به پایان رساند. وی تحصیلات خود را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی کوبان روسیه  و ماستری خود را در رشته روابط بین الملل  مسکو در سال 1375 به اتمام رسانده و سپس در سالهای 1364 - 1369 استاد مضامین تاریخ افغانستان، تاریخ مطبوعات، تاریخ نظریات سیاسی، میتود تدریس وتاریخ روابط بین الملل در پوهنتون علوم اجتماعی کابل تدریس نموده و درسالهای 1368 – 1369 به حیث رئیس فاکولته علوم بشری و ژورنالیزم پوهنتون علوم اجتماعی کابل ایفای وظیفه نموده است. وی در سالهای 1383 – 1389 مشاور وزارت دولت در امور پارلمانی – اداره امور و دار الانشا شورای وزیران بوده و متعاقبا در سال 1386 مشاور داخلی UNDP بحیث حکومتداری واز 1386 – 1388 مشاور اداره مستقل ارگانهای محل مصروف خدمت گذاری به وطن بوده و در سالهای 1387 -  1389 عضو بورد خاص مشورتی رئیس جمهور در تعینات مقامات عالی رتبه دولتی و سپس از تاریخ 28/10/1388 – 7/4/1389 به حیث معین پالیسی و سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و از 07/04/1389 الی 02/07/1391 به حیث معین پالیسی و پلانگذاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و متعاقبا از 2 میزان 1391 الی اول سال 1394 بحیث والی ولایت فاریاب ایفای وظیفه نموده و هم اکنون که شروع سال 1394 قرار داریم به حیث وزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی ایفای وظیفه مینمایند.

 


     خوش آمدید

     خورسندیم تا معلومات و رهنمود در مورد ظهور سریع سکتور ترانسپورت در افغانستان را برای مسافرین، بازرگانان، مقامات و سایرین فراهم سازیم. صفحه اصلی شما را با معلومات وسیع در مورد هوانوردی ملکی در افغانستان و ترانسپورت زمینی و خط آهن ارتباط میدهد.


 معــرفی وزارت

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

بیشتر