وزارت ترانسپورت

بیوگرافی

بیوگرافی مختصرمحترم محمدحمید"طهماسی"وزیر وزارت ترانسپورت 

محمدحمیدطهماسی متولدسال1358ولایت غزنی برخلاف خیلی ازمقامات قبلی و فعلی حکومت افغانستان سیاست را از پدر وخانواده به ارث نبرده است. حالا هم خلاف تصور خیلی ها علاقه ای به سیاست ورزی ندارد. از آنجاییکه پدر شان مرحوم حاجی مدیر جمعه خان طهماسی یکی از مدیران رده متوسط حکومت بود، طرز دید کار تخنیکی و حرفوی در وجود فرزندانش جلوه بیشتر یافت تا طرز کار سیاسی. بنابرین او که حالا در دهه سوم زندگی اش به سر میبردهیچگاه عضویت کدام حزبی را دریافت نکرده است.

دود و خاکستر ناشی از جنگ های داخلی نه تنها که سبب رکود آموزش در خانواده نشد، بل انگیزه تعلیم و تربیه را به کمک پدر در میان تمام اعضای خانواده شدت بخشید. زندگی در محیط چند فرهنگی سبب شد تا در کنار فراگیری علم، توان تعامل خویش را با سایر ملیت های کشور تقویت کرده و خود را از همان آوان آماده کارهای بزرگ نماید. در میان هیاهوی جنگ های قومی و تنظیمی که خصیصه عمده آن ترغیب جوانان به جنگ بود، عده ای کمی از جوانان آن وقت توانستند مسیر متفاوت را انتخاب کنند. حمید طهماسی یکی از آنها بود. در میان عده ای اندکی دانش آموزان او هم توانست تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در زادگاهش به اتمام رسانده و خود را آماده تحصیل عالیتر نماید

 شمولیت در فاکولته حقوق دانشگاه کابل روزنه ای دیگری را برای ورود به فراگیری علوم حقوقی برایش باز کرد. با ورود به دانشگاه دوستان خوب از میان دانشگاهیان دوره اش انتخاب کرد که تا حال به عنوان بازوان توانا در امور محوله از مشورت های شان استفاده میبرد. بارها در جلسات متعدد از دانشگاهیان زمانش برای بهبود امور مشوره خواسته و مشوره های نیک شانرا عملی کرده است. در نشست های خصوصی بارها به همصنفی های این دوره و همکاران دوره های مختلف به عنوان سرمایه های واقعی و کلید موفقیت یاد کرده است. این نوع تعامل سبب شده است به شدت به نظرات نوگرا علاقمندی پیدا کرده و در تحیکم پایه های حکومتداری خوب از اندیشه جوانان استفاده نماید.