در باره وزارت

وزیر ترانسپورت وهوانوردی
محترم داکتر داود علی نجفی

در باره وزیر

 


خوش آمـــدیــد

ما خرسند ایم تا معلومات و رهنمود در مورد ظهور سریع سکتور ترانسپورت در افغانستان را برای مسافرین، بازرگانان، مقامات و سایرین فراهم سازیم. صفحه اصلی شما را با معلومات وسیع در مورد هوانوردی ملکی در افغانستان و ترانسپورت زمینی و خط آهن ارتباط میدهد.


معــرفی وزارت

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدانهای هوایی، خطوط بین المللی و سایر تصدی های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل اند، میباشد. فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت کشور میباشد.

بیشتر