داوطلبی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت.
دعوت به داو طلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت. MOT/009/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می...
Mar 07, 2017 -
تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت
دعوت به داو طلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت. MOT/001/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام...
Mar 07, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر
دعوت به داوطلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک 1_ دوعراده موترکرولآمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید 2_ یک عراده موترهایس مسافربری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت . MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت...
Mar 07, 2017 -
تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی.
خلص موضوع : تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی. دعوت به داو طلبی MOTCA/1395/OPT/NCB/0013 وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Oct 30, 2016 -
تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی .
خلص موضوع : تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی . دعوت به داوطلبی MOTCA/1395/OPT/NCB/008 وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه وسایل...
Oct 29, 2016 -
تهیه وتدارکات شش قلم روغنیات ، تکه پوش سیت ، اسفنج ، آب انتی فریز.رنکباب برای وسایط تصدی مسافر بری ملی بس.
خلص موضوع : تهیه وتدارکات شش قلم روغنیات ، تکه پوش سیت ، اسفنج ، آب انتی فریز.رنکباب برای وسایط تصدی مسافر بری ملی بس. دعوت به داو طلبی MOTCA/1395/OPT/NCB0012 وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط...
Oct 19, 2016 -
ترمیم احاطه ، تعمیر محافظین وچاه سپتیک ، دروازه ترمینل ترانسپورتی شمرق ولایت بغلان.
خلص موضوع : ترمیم احاطه ، تعمیر محافظین وچاه سپتیک ، دروازه ترمینل ترانسپورتی شمرق ولایت بغلان. دعوت به داو طلبی MOTCA/1395/OPT/0011 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داو طلبی...
Sep 17, 2016 -
تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی .
خلص موضوع : تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی . دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک وسایل پروژه VOIP وزارت ترانسپورت و هوانوردی . وزارت ترانسپورت و هوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می...
Aug 22, 2016 -
تهیه و تدارک موبل ؛ فرنیچر و فرش باب ضرورت مرکز وزارت ترانسپورت و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی
خلص موضوع : تهیه و تدارک موبل ؛ فرنیچر و فرش باب ضرورت مرکز وزارت ترانسپورت و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی . دعوت به داوطلبی MOTCA/1395/OPT/003 تهیه و تدارک موبل ؛ فرنیچر و فرش باب ضرورت مرکز وزارت ترانسپورت و ریاست تنظیم ترانسپورت...
Aug 20, 2016 -
تهیه و تدارک مقدار ( 27020 ) لیتر تیل پطرول سوپر درجه اول با مارک 80-92 و مقدار ( 37040 ) لیتر تیل دیزل با مارک ( L-02-62 ) ضرورت وزارت ترانسپورت و هوانوردی .
خلص موضوع : تهیه و تدارک مقدار ( 27020 ) لیتر تیل پطرول سوپر درجه اول با مارک 80-92 و مقدار ( 37040 ) لیتر تیل دیزل با مارک ( L-02-62 ) ضرورت وزارت ترانسپورت و هوانوردی . دعوت به داوطلبی مرتبه چهارم تهیه و تدارک مقدار ( 27020 ) لیتر تیل...
Aug 10, 2016 -
صفحه 1 از 2
قبل12بعد