داوطلبی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی
موضوع : تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژِ ی معلوماتی دعوت به داوطلبی MOT/002/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک (41) قلم اجناس تکنالوژی...
May 21, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان بارسوم
خلص موضوع تهیه وتدارک 1-دوعراده موترکرولای مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. 2-یک عراده موتر هایس مسافر بری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت. دعوت به داوطلبی مرتبه...
May 01, 2017 -
پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع .
اعلان داوطلبی خلص موضوع : پروژه تهیه و تدارک پرزه جات ( 28 ) عراده وسایط مختلف النوع . MOTCA/009/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (پروژه تهیه و...
Apr 23, 2017 -
پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع ؛ مواد طباعتی و مواد تنظیفاتی
اعلان داوطلبی خلص موضوع : پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع ؛ مواد طباعتی و مواد تنظیفاتی MOTCA/005/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه...
Apr 23, 2017 -
پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی )
اعلان داوطلبی خلص موضوع پروژه ارائیه خدمات ( 23MBPS ) انترنت مرکز وزارت و ریاست هماهنگی در امور ولایات نمایندگی های خارجی ( ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ) MOTCA/003/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان...
Apr 23, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر اعلان مجدد
دعوت به داوطلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک 1_ دوعراده موترکرولآمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید 2_ یک عراده موترهایس مسافربری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت . MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت...
Apr 05, 2017 -
تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت.
دعوت به داو طلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(581) قلم پرزه جات (28) عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپورت. MOT/009/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می...
Mar 07, 2017 -
تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت
دعوت به داو طلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک مقدار(43210) لیتر تیل دیزل بامارک 62-02-L ومقدار(22580) لیتر تیل پطرول درجه عالی بامارک 95ضرورت سال 1396 مرکز وزارت ترانسپوورت. MOT/001/NCB/OB/1396 وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام...
Mar 07, 2017 -
تهیه وتدارک 3 عراده موتر
دعوت به داوطلبی خلص موضوع : تهیه وتدارک 1_ دوعراده موترکرولآمودل 2015 صفرکیلومتربرنگ سفید 2_ یک عراده موترهایس مسافربری مودل 2015 صفرکیلومتر برنگ سفید. موردضرورت سال 1396مرکز وزارت ترانسپورت . MOT/008/NCB/OB/1396 وزارت...
Mar 07, 2017 -
تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی.
خلص موضوع : تدارک کانکریت ریزی پارکینگ ترمینل ترانسپورتی تورخم ولایت ننگرهار وزارت ترانسپورت وهوانوردی. دعوت به داو طلبی MOTCA/1395/OPT/NCB/0013 وزارت ترانسپورت وهوانوردی جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...
Oct 30, 2016 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد