اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر املاک
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر املاک وزارت ویااداره : ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : آمریت خدمات / ریاست مالی واداری بست : 5 گزارش به : آمر خدمات گزارش از : کود...
Mar 11, 2017 -
مدیر عمومی ( MIS)
لايحه وظايف عنوان وظیفه: مدیر عمومی ( MIS) وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت: کابل بخش : ریاست منابع بشری بست: ( 4 ) گزارش به: ریاست...
Mar 11, 2017 -
مدیر عمومی هارد ویر و سافت ویر
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی عنوان وظیفه : مدیر عمومی هارد ویر و سافت ویر وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : 4 گزارش به : رئیس تکنالوژی...
Mar 11, 2017 -
مامور شبکه ( انترنت )
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی عنوان وظیفه : مامور شبکه ) انترنت(. وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : 6 گزارش به : مدیر شبکه انترنت گزارش...
Mar 11, 2017 -
مدیر حفظ و مراقبت سیستم های معلوماتی
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی عنوان وظیفه : مدیر حفظ و مراقبت سیستم های معلوماتی وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : آمریت تکنالوژی معلوماتی بست : 5 گزارش به : امر تکنالوژی...
Mar 11, 2017 -
مدیرعمومی انستالیشن سافت ویر
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی عنوان وظیفه : مدیرعمومی انستالیشن سافت ویر وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی. بست : 4 گزارش به : ریاست تکنالوژی...
Mar 11, 2017 -
مدیر ( MIS)
لايحه وظايف عنوان وظیفه: مدیر ( MIS) وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت: کابل بخش : ریاست منابع بشری بست: ( 5 ) گزارش به: به میرعمومی (MIS) گزارش...
Mar 11, 2017 -
ماموراستخدام مامورین ولایتی.
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : ماموراستخدام مامورین ولایتی. وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت. موقعیت : کابل. بخش : امریت استخدام/ ریاست منابع بشری بست ...
Mar 08, 2017 -
مامور کمره های امنیتی
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ............................................................................................................................................. عنوان وظیفه : مامور کمره های امنیتی وزارت و یا...
Mar 08, 2017 -
مامور هارد ویر و سافت ویر
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی ............................................................................................................................................. عنوان وظیفه : مامور هارد ویر و سافت ویر وزارت و یا اداره:...
Mar 08, 2017 -
صفحه 1 از 7