اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بلخ ) اعلان مجدد
شماره : عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( ولایت بلخ ) وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت( بلخ ) بخش : ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست : ( 2 ) تاریخ...
Oct 10, 2017 -
رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) اعلان مجدد
شماره : عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت( بغلان) بخش : ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست : ( 2 ) تاریخ اعلان:...
Oct 10, 2017 -
اعلان 21بست رتبه چهارم آتشه های وزارت تجارت وصنایع
اعلان 21 بست رتبه چهارم آتشه های وزارت محترم تجارت وصنایع ازتاریخ 22/6/1396 الی 4/7/1396 برای مدت 10 روز کاری ازطریق کمیسون اصلاحات اداری به اعلان رقابتی گذاشته شده است علاقه مندان میتوانند درپروسه امتحان رقابتی اشتراک نمایند.
Sep 25, 2017 -
راننده (دریور) اعلان مجدد
لايحه وظايف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : راننده (دریور)...
Sep 16, 2017 -
راننده (دریور)
لايحه وظايف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : راننده (دریور) 2 دوبست وزارت و یا اداره: وزارت...
Sep 13, 2017 -
ماموراستخدام مامورین ولایتی.
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : ماموراستخدام مامورین ولایتی. وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت. موقعیت : کابل. بخش : امریت استخدام/ ریاست منابع بشری بست ...
Jun 24, 2017 -
آشپز
لايحه وظايف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : آشپز وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعت: ...
Jun 24, 2017 -
نجار
لایحه وظایف ............................................................................................................................. عنوان وظیفه : نجار وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : مدیریت...
Jun 24, 2017 -
ولدنگ کار
لایحه وظایف عنوان وظیفه :ولدنگ کار وزارت / اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : آمریت خدمات بست : 7 گزارشدهی به : مدیر حفظ ومراقبت گزارشگیری از: ندارد کود ...
Jun 24, 2017 -
عضو مسلکی امورساختمانی و خدمات مشورتی
لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف عــــنوان وظیفه : عضو مسلکی امور ساختمانی و خدمات مشورتی اداره ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقـــــــعــيت : کابل بخش : ریاست تهیه...
Jun 14, 2017 -
صفحه 1 از 11