اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمرارتقاع ظرفیت
لایحه وظایف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنوان وظیفه : آمرارتقاع ظرفیت وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : - کابل...
Apr 23, 2017 -
آمر مصونیت تخنیکی
لایحه وظایف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنوان وظیفه : آمر مصونیت تخنیکی وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : - کابل...
Apr 23, 2017 -
مامورتحلیل وتصنیف وظایف.
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : مامورتحلیل وتصنیف وظایف. وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل. بخش : امریت انکشاف اداره،ریاست منابع بشری بست : ...
Apr 23, 2017 -
آمریت پالیسی
لایحه وظایف ......................................................................................................................................................... عنوان وظیفه : آمریت پالیسی وزارت ویااداره : وزارت...
Apr 17, 2017 -
رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت پکتیا
لایحه وظایف ......................................................................................................................................................... عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت پکتیا وزارت ویااداره :...
Apr 10, 2017 -
کارشناس معاهدات وکنوانسیون های ترانسپورت زمینی
لایحه وظایف ......................................................................................................................................................... عنوان وظیفه : کارشناس معاهدات وکنوانسیون های ترانسپورت زمینی وزارت...
Apr 10, 2017 -
مشاورامور فرهنگی ،اطلاعات و ارتباط عامه اعلان مجدد
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : مشاور امور فرهنگی ،اطلاعات و ارتباط عامه . وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل. بخش : مقام...
Apr 01, 2017 -
رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) اعلان مجدد
شماره : عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت( بغلان) بخش : ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست : ( 2 ) تاریخ اعلان:...
Apr 01, 2017 -
رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت (خوست) اعلان مجدد
شماره : عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( خوست ) وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت( خوست) بخش : ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست : ( 2 ) تاریخ اعلان:...
Mar 29, 2017 -
مدیر املاک
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیر املاک وزارت ویااداره : ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : آمریت خدمات / ریاست مالی واداری بست : 5 گزارش به : آمر خدمات گزارش از : کود...
Mar 11, 2017 -
صفحه 1 از 8