اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس تفتیش داخلی
عنوان وظیفه : رئیس تفتیش داخلی وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش مربوطه : مقام وزارت بست : ( 2 ) تعداد بست :1 تاریخ آغاز اعلان : 1396/12/16 تاریخ ختم...
Mar 11, 2018 -
وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (20) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است ....
اعلان کاریابی تمدید اعلان بست های قراردادی وزارت ترانسپورت الی تاریخ 11/12/1396 وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم بست های قراردای خویش را به اعلان گذاشته و جهت جذب و ستخدام...
Feb 14, 2018 -
وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (10) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است ....
اعلان کاریابی وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (10) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به...
Feb 11, 2018 -
مشاور حقوقی
عنوان بست: مشاور حقوقی اداره مربوطه: وزارت ترانسپورت موقعیت: کابل کود: گزارشدهی: مسئول تیم تخنیکی گزارش گیری: آفسر مطالعات و تحقیقات برنامه های ترانسپورتی مدت وظیفه: یکسال (با امکان تمدید) آغاز اعلان: 1396/11/22...
Feb 11, 2018 -
مشاور انکشافی
عنوان بست: مشاور انکشافی اداره مربوطه: وزارت ترانسپورت گزارشدهی: مسئول تیم تخنیکی گزارش گیری: آفسر ارشد تخنیکی برنامه های ترانسپورتی تعداد : (1) بست آغاز اعلان : 1396/11/22 الی...
Feb 11, 2018 -
مشاور اقتصادی و مالی
عــــنوان بست : مشاور اقتصادی و مالی اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت گزارشدهی : به مسوول تیم تخنیکی تعداد : (1) بست گزارش گیری : آفسر ارشد تحلیل اقتصادی و آفسر مالی و اداری آغازاعلان : 1396/11/22 الی...
Feb 11, 2018 -
مسئول تیم تخنیکی
لایحه وظایف تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت عــــنوان بست : مسئول تیم تخنیکی رتــــبه /بست : NTA C/1 اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت موقعیت : وزیر اکبر خان وات کود : گزارشدهی : رئیس هماهنگی امور ولایات و نمایندگی...
Feb 11, 2018 -
متخصص هماهنگی برنامه های ترانسپورتی مرکز و ولایات
عــــنوان بست : متخصص هماهنگی برنامه های ترانسپورتی مرکز و ولایات اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت موقعیت : انصاری وات جوار رادیو تلویزیون ملی افغانستان گزارشدهی : به مسوول تیم تخنیکی گزارش گیری : آفسر ارتباط با...
Feb 11, 2018 -
آفسر تکنالوژی معلوماتی
لایحه وظایف تیم تخنیکی وزارت ترانسپورت آفسر تکنالوژی معلوماتی اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت موقعیت : وزیر اکبر خان وات گزارشدهی : به مشاور انکشافی گزارش گیری : تعداد : 1 بست آغاز اعلان : 1396/11/22 الی...
Feb 11, 2018 -
آفسر مالی و اداری
عنوان وظیفه: آفسر مالی و اداری اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : واحد حمایوی اسر اتیژیک ( تیم تخنیکی هماهنگی برنامه های ترانسپورتی) شکل استخدام : قرار دادی مدت قرارداد : یکسال ( باسه ماه دور امتحانی) آغاز اعلان...
Feb 11, 2018 -
صفحه 1 از 12