اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی اعلان مجدد
لایحه وظایف عنوان وظیفه : رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی بست : (2) گزارش دهی به : مقام وزارت...
May 16, 2017 -
رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی بست : (2) گزارش دهی به : مقام وزارت...
May 13, 2017 -
رئیس تهیه وتدارکات
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : رئیس تهیه وتدارکات وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل. بخش : ریاست تهیه وتدارکات معینیت مالی...
Apr 30, 2017 -
رئیس تفتیش داخلی
لایحه وظایف .......................................................................................................................................... عنوان وظیفه : ( رئیس تفتیش داخلی ) وزارت ویا اداره : وزارت...
Apr 30, 2017 -
رئیس ترانسپورت زمینی ولایت کندز
لایحه وظایف عنوان وظیفه : رئیس ترانسپورت زمینی ولایت کندز وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت کندز بخش : ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت کندز ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست :...
Apr 30, 2017 -
رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار.
لایحه وظایف عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت ننگرهار. وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : ولایت ننگرهار بخش : ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت ننگرهار ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی بست...
Apr 30, 2017 -
رئیس اداری و مالی
لايحــــــــــــــــه وظـــــــــــ-ايف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنوان وظیفه : رئیس اداری و مالی وزارت و یا اداره: ترانسپورت...
Apr 30, 2017 -
ریس پلان وهماهنګی برنامه ها
لايحه وظايف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : ریس پلان وهماهنګی برنامه ها وزارت و یا اداره: وزارت...
Apr 30, 2017 -
آمرارتقاع ظرفیت
لایحه وظایف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنوان وظیفه : آمرارتقاع ظرفیت وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : - کابل...
Apr 23, 2017 -
آمر مصونیت تخنیکی
لایحه وظایف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنوان وظیفه : آمر مصونیت تخنیکی وزارت ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : - کابل...
Apr 23, 2017 -
صفحه 1 از 9