اعلان کاریابی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ماموراستخدام مامورین ولایتی.
لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف عنوان وظیفه : ماموراستخدام مامورین ولایتی. وزارت و یا اداره : وزارت ترانسپورت. موقعیت : کابل. بخش : امریت استخدام/ ریاست منابع بشری بست ...
Jun 24, 2017 -
آشپز
لايحه وظايف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : آشپز وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت موقعت: ...
Jun 24, 2017 -
نجار
لایحه وظایف ............................................................................................................................. عنوان وظیفه : نجار وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : مدیریت...
Jun 24, 2017 -
ولدنگ کار
لایحه وظایف عنوان وظیفه :ولدنگ کار وزارت / اداره : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : آمریت خدمات بست : 7 گزارشدهی به : مدیر حفظ ومراقبت گزارشگیری از: ندارد کود ...
Jun 24, 2017 -
عضو مسلکی امورساختمانی و خدمات مشورتی
لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف عــــنوان وظیفه : عضو مسلکی امور ساختمانی و خدمات مشورتی اداره ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقـــــــعــيت : کابل بخش : ریاست تهیه...
Jun 14, 2017 -
عضو مسلکی اجناس وخدمات مشورتی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : عضو مسلکی اجناس وخدمات مشورتی وزارت : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدارکات بست : (4) گزارش دهی به : آمریت تدارکات گذارش گیری از: ندارد کود ...
Jun 14, 2017 -
عضو مسلکی ساختمانی و خدمات مشورتی
لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف عــــنوان وظیفه : عضو مسلکی امور ساختمانی و خدمات مشورتی اداره ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقـــــــعــيت : کابل بخش : ریاست تهیه وتدارکات ...
Jun 14, 2017 -
مدیر عمومی پلانگذاری
لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف عــــنوان وظیفه : مدیر عمومی پلانگذاری اداره ویا اداره : وزارت ترانسپورت موقـــــــعــيت : کابل بخش : ریاست تهیه وتدارکات بسـت :...
Jun 14, 2017 -
مدیرعمومی تسهیل قراردادها
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مدیرعمومی تسهیل قراردادها وزارت : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدارکات بست : (4) گزارش دهی به : آمرتسهیلات قراردادها وپلانگزاری گذارش گیری از: کارکنان تحت اثر کود ...
Jun 14, 2017 -
آمرتدارکات
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمرتدارکات وزارت : وزارت ترانسپورت موقعیت : کابل بخش : ریاست تدارکات بست : (3) گزارش دهی به : رئیس تدارکات گذارش گیری از: کارکنان تحت اثر کود ...
Jun 14, 2017 -
صفحه 1 از 10