مامور شبکه ( انترنت ) - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مامور شبکه ( انترنت )

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

 

عنوان وظیفه     :  مامور شبکه ) انترنت(.

وزارت و یا اداره:  وزارت ترانسپورت

موقعیت           :  کابل

بخش              :  ریاست تکنالوژی معلوماتی

بست              : 6

گزارش به        :  مدیر شبکه انترنت

گزارش از        :  ندارد.

کود               :011-11-90-45

............................................................................................................................................

هدف وظیفه : مراقبت ونگهداری ازوضعیت شبکه  نتورک داخلی وزارت به منظور تامین امنیت وخدمات بهتر   تکنالوژی معلوماتی .

............................................................................................................................................

مسولیت های وظیفوی :

1-       ترتیب وتنظیم پلان کاری غرض انسجام بهتر اموردر بخش مربوطه

2-       نگهداری نتورک داخلی وزارت،نصب سرور مرکزی وفرعی domain انستال انها به سرور مرکزی به منظور سهولت امور واستفاده معقول ازان .         

3-       تمدید انترنت به شعبات مربوط وزارت طبق پلان مربوطه

4-       نظارت  و مر اقبت انترنت شعبات وزارت جهت جلوگیری ازسوء استفاده ها وارسال راپور از وضعیت نتورک به آمر مربوط .

5-       ایجاد ونصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها وانتی ویروس ها به کمپیوتر ها غرض جلوگیری از ویروس ها

6-       فعال نگهداشتن انترنت شعبات از طریق تامین ارتباط دوامدار با ریاست های وزارت .

7-       معلومات مامورین وزارت در بخش انترنت جهت ارتقای حل ومشکل

8-        مراقبت از وضعیت انتی ویروس های نصب شده وupdated آن ها به اوقات معین .

  9 -اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قانون .

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8)  (34)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

حد اقل درجه تحصیل :

·   دارای سند تحصیلی فوق بکلوریا . ) در رشته کمپیوتر سانیس و تکنالوژی معلوماتی

1.      تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

2.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·   بلدیت بابرنامه هاي آفیس را داراءباشد .

·         توانائی ایجاد شبکه انترنت را داراءباشد .

 

آغاز اعلان 1395/12/16 الی 1395/12/29