مدیر املاک - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مدیر املاک

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه :                 مدیر املاک

وزارت ویااداره :             ترانسپورت

موقعیت :                      کابل

بخش :                         آمریت خدمات / ریاست مالی واداری

بست :                             5

گزارش به :                  آمر خدمات

گزارش از :

کود :                031-11-90-45

..........................................................................................................

هدف وظیفه : بررسی ازثبت ودرج املاک ومراقبت ازجایدادهای غیر منقول وزارت

.........................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

1-بررسی ازثبت ودرج املاک مربوط وزارت غرض اطمینان.

2-اتخاذ تدابیر مشخص جهت استفاده مفید ومئوثرازتمام جایداد های وزارت.

3-تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

4-اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

5-مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام ، رشد وآموزش آنها.

6-مطالعه تمام مکاتیب وارده غرض ارسال به بخش های مربوطه.

7-کنترول ازتهیه دفاتر املاکی وفورمه جات مورد ضرورت تخنیکی جهت ارسال به بخشهای مربوطه.

8-جمع آوری واخذ گزارشات ازنوع ومشخصات املاک درمرکز وولایات جهت ثبت دردفتر املاکی.

9-اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.

......................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.

1.حد اقل درجه تحصیل : (فوق بکلوریا )

2.تجارب لازمه ( مدت یک سال مرتبط به وظیفه)

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت وغیره )

·         مهارت های مسلکی ومدیریتی

·         استفاده ازپروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه

آغاز اعلان 21/12/1395 الی 30/12/1395