مشاورامور فرهنگی ،اطلاعات و ارتباط عامه اعلان مجدد - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مشاورامور فرهنگی ،اطلاعات و ارتباط عامه اعلان مجدد

لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف

عنوان وظیفه        :    مشاور  امور فرهنگی ،اطلاعات و ارتباط عامه .                                         

وزارت و یا اداره   :    وزارت ترانسپورت

موقعیت              :    کابل.

بخش                 :     مقام وزارت                                       

بست                 :     ۲

گزارش به          :    به  مقام وزارت

گزارش از          :     

کود                 :       

آغاز اعلان :  1396/01/12

ختم اعلان   :   1396/01/20 

.............................................................................................................................................

 هدف وظیفه : ارائیه مشوره ها در رابطه به تامین روابط عامه و امور فرهنگی و اطلاعات  به مقام وزارت و  حصول اطمینان از بهتر  شدن و شفاف تر شدن  ارتباط با همکاران کلیدی غرض اگاهی دهی از فعالیت ها و پیشرفت های وزارت ترانسپورت و ابراز نظر در مسایل روابط عامه و امور فرهنگی که به وزارت مواصلت میورزد

.............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

............................

1.  طرح ترتیب پلان کاری مطابقت به پلان عمومی وزارت

2.  همکاری و ارائیه مشوره ها در رابطه طرح و ترتیب پلان کاری بخش اطلاعات و ارتباط عامه و امور فرهنگی و اخذمنظوری از وزیرترانسپورت.

3. تشخیص اولویت های بخش اطلاعات و ارتبا ط عامه و امور فرهنگی وزارت  در هماهنگی با سایر بخش ها .

4. ارائیه مشوره های  در رابطه  به طرح تطبیق  استراتیژی  ارتباطی  به منظور مستحکم  ساختن اعتبار وزارت با همکاران خارجی و مراجع ذیدخل  در داخل کشور  و در سطح بین الملی.

5. ارائیه مشوره ها و رهنمائی  از پخش  اخبار مربوطه  به فعالیت های  وزارت  قبل از نشر  در رسانه ها  به منظور حصول اطمینان  از صحت و تطابق  آن به پالیسی ها و اهداف وزارت .

6. هماهنگی با امریت  ارتباط  عامه  در رابطه به ارائیه  پاسخ درخواست  رسانه ها  طور دوامدار ،تامین کننده  و بر قرار کننده ارتباط وزارت  با رسانه  های همه گانی  به منظور ارائیه  معلومات از فعالیت  های وزارت  ترانسپورت .

7. همکاری و هماهمگی و ارائیه مشوره های در رابطه سازماندهی  مجالس و محافل مطبوعاتی  وخبری ،مصاحبه ها ،میز مدور ،ملاقات با ژورنالیستان) در سطح وزارت  جهت انعکاس  فعالیت های وزارت ترانسپورت برای تمام مردم و بخصوص شر کای کاری ان .

8. تامین ارتباط و انکشاف ارتباطات  موثر و فعال  با بخش های از مطبوعات  ملی و بین الملی، منطقه ئی ،نشریه های رسانه های انترنتی،  به منظور  انعکاس  فعالیت  های وزارت  ترانسپورت در خارج کشور.

9. تحلیل گزارشات  مطبوعاتی  و ارائیه  ان  به مقام وزارت و تکثیر  آن  به بخش های ذیربط.

10. ارائیه مشوره  در غنامندی  اهداف  و پروگرام های مقام وزارت .

11. تشخیص و تنظیم حجم و ارزش  خدمات  امرین  در جهت تطبیق  پروگرام های  امور اطلاعات  و امور فرهنگی مقام وزارت

12.  تشخیص وپیشنهاد  نیاز مندی  های بودجوی  به اساس پلان کاری  بخش مشاوریت  اطلاعات و ارتباط عامه و امور فرهنگی.

13.  اجرای سایر وظایف مرتبط  به وظیفه  که از طرف مقامات ، قوانین ، مقررات و اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده میشود..

........................................................................................................................................

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:

        1- مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(۷) و(۸)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

2-   حد اقل درجه تحصيل :(لیسانس )به فارغین رشته های ژورنالیزم و ارتباطات  عامه ارجحیت داده میشود.

-3  -تجارب لازمه ( سه سال  مرتبط به وظیفه )

·   مطابق  نیازمندِی

4-   مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، اموزش های داخل خدمت و ئغیره )

  •   بلدیت  به بر نامه های کمپیوتر ( ورد اکسل ) ،  لسان اگلیسی .
  •   مهارت های  افهام و تفهیم به لسان  های ملی کشور را دارا داشته باشد
  • ·قدرت سخنرانی  در مجالس رسمی را داشته باشد .
  •  ترتیب کننده امریت  انکشاف اداره .
  •  قدرت مشاور و رهنمائی.
  •  ترتیب کننده : امریت انکشاف اداره .