رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت پکتیا - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت پکتیا

لایحه وظایف

.........................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت پکتیا

وزارت ویااداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : ولایت پکتیا

بخش : ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

بست : 2

گزارش به : رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

گزارش از: کارکنان تحت اثر

کود :001 -10- 13-45

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه : مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافر بری ولایت مربوطه بمنظور رفع نیازمندیهای انتقالاتی وعرضه خدمات موثرومفید ترانسپورتی .

.........................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

1-کنترول ازتطبیق پالیسی های رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی درولایت مربوط .

2-طرح وتطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه بادرنظر داشت اهداف وپروگرام های عمومی وزارت ترانسپورت.

3-رهبری کارکنان ریاست مربوطه درجهت هرچه بهتر بسیج وتنظیم شرکت ها واتحادیه های باربری ومسافربری وعرضه بهترخدمات ترانسپورتی درولایت مربوطه .

4-تنظیم پلان اداره مربوطه درامورترانسپورت زمینی واراعه ان جهت منظوری بمقام ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی .

5-تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی براساس پلان کار سالانه اداره مربوطه .

6-مدیریت ورهبری ادارات تحت تثر درجهت تطبیق پروگرام های اداره مربوطه  .

7-اراعه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی مطابق بانیازمندیها وپالیسی وزارت دربخش ترانسپورت زمینی.

8-ایجاد سهولت هادربخش ترانسپورت زمینی بمنظور تشویق وانسجام ورشد ترانسپورت زمینی اتحادیه وشرکت ها .

9-تأمین ارتباط با ادارات ولایتی شرکت ها ونهاد های تجارتی وجلب توجه آنها بمنظور استفاده ازوسایط راجسترشده بمنظور رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی ورشد عواید.

10-تأمین مسئونیت ترانسپورت زمینی درتفاهم باسایر ارگانهای دولتی .

11-تشخیص چشمه های عایداتی دربخش ترانسپورت زمینی مطابق باقوانین ، لوایح وطرزالعمل ها ی  موجود دربخش جمع آوری عواید.

12-اراعه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرام های اداره مربوطه .

13-تشخیص حجم وارزیش خدمات درتطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوطه .

14-مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه .

15-سایر وظایف که ازطرف مقام ذیصلاح درچوکات قانون ومرتبط به وظیفه سپرده شود.

..................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست ، درماده (7) و(8) وضمیمه (2)  کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

1.      حد اقل درجه تحصیل : (لیسانس)

2.      تجارب لازمه : مدت 3 سال مرتبط با وظیفه

3.      مهارت های دیگر : ( مهارت سازماندهی وانسجام وسوق امور حمل نقل ، توانائی مدیریت ، مهارت درامورمحاسبوی راداراباشد، تسلط به زبانهای رسمی کشوروبلدیت به زبان انگلیسی وپروگرام های دفتری کمپیوتر )

 

آغازاعلان 21/01/1396 الی 03/02/1396