آمریت پالیسی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

آمریت پالیسی

لایحه وظایف

.........................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : آمریت پالیسی

وزارت ویااداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : آمریت پالیسی / ریاست پلان وهماهنگی برنامه ها

بست :  3

گزارش به : رئیس پلان

گزارش از : کارشناس پالیسی

کود :  010- 04- 90- 045

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه : ترتیب وتنظیم پالیسی های احصائیوی سکتور ترانسپورت زمینی درسطح کشور.

........................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

1-ترتیب وتنظیم پالیسی های احصائیوی سکتور ترانسپورت زمینی درسطح کشور.

2-رهنمائی ونظارت ازجریان تطبیق پالیسی های سکتور ترانسپورت زمینی.

3-پالیسی رشد وانکشاف توسعوی سکتور ترانسپورت زمینی درافغانستان.

4-پالیسی همکاری های منطقوی سکتور ترانسپورت زمینی باکشورهای همجوار.

5-پالیسی وهماهنگ ساختن شرکت های حمل ونقل داخلی.

6-حصول اطمینان ازتطبیق برنامه های سکتور ترانسپورت زمینی جهت ارایه گزارش به مقامات صالحه.

7-تثریح پالیسی های دولت غرض حصول اطمینان ازفعالیت مئوثر سیستم سکتور ترانسپورت زمینی درکشور برای بخش های اداره کننده این سیستم.

8-اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های سکتور ترانسپورت زمینی وبهره برداری ازطرف کارمندان مطابق پلان کاری ریاست پلان وهماهنگی برنامه ها.

9-ارایه مشوره های مسلکی به کارمندان آمریت پالیسی  جهت بهره برداری واجراات موثر وبه موقع انها.

10-اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف دولت سپرده میشود.

.........................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (7) و(8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

1-حد اقل درجه تحصیل :

·    دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس پوهنحئی حقوق وعلوم سیاسی.

2-تجارب لازم حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه داشته باشد

3-مهارت های دیگر(کورسهای کوتامدت ، آموزش های داخل خدمت ...... وغیره

·   قابلیت ارائه مشوره درطرح وخط ومشی (پالیسی ) اداره مربوطه رادارا باشد

·    توانائی وکنترول اداره مربوطه را داشته باشد.

·    برنامه های مدیریت کمپیوتر( ورد واکسل)

·     ترتیب کننده : آمریت انکشاف اداره 

آغاز اعلان 1396/1/28 الی 1396/2/10