رئیس ترانسپورت زمینی ولایت کندز - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس ترانسپورت زمینی ولایت کندز

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه        :    رئیس   ترانسپورت زمینی ولایت کندز

وزارت /اداره       : وزارت ترانسپورت

موقعیت              : ولایت کندز

بخش                  : ریاست تنظیم ترانسپورت ولایت کندز ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

 بست                  :  (  2 )                

گزارشدهی  به       : رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی.

گزارشگیری از     : مدیریت های تحت اثر.

 کود                   :001-10-72-45

......................................................................................................................................................

هدف وظیفه :  مدیریت ورهبری ترانسپورت های باربری ومسافربری ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های

                  انتقالاتی و عرضه خدمات موًثرومفید ترانسپورتی  .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 مسًولیت های وظیفوی:

1.       کنترول از تطبیق پالیسی های رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی در ولایت مربوط.

2.      طرح و تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه با درنظرداشت اهداف و پروگرام های عمومی وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی.

3.      رهبری  کارمندان ریاست مربوطه درجهت هرچه بهتر بسیج و تنظیم شرکتها واتحادیه های باربری و مسافربری وعرضه بهتر خدمات ترانسپورتی در ولایات مربوطه.

4.      تنظیم پلان اداره مربوطه در امور ترانسپورت زمینی و ارائه آن جهت منظوری به مقام ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی.

5.      تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوطه.

6.      مدیریت و رهبری ادارات تحت اثردرجهت تطبیق پروگرام های اداره مربوطه.

7.      ارائه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی  مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش ترانسپورت زمینی .

8.       ایجاد سهولت ها دربخش  ترانسپورت زمینی به منظور تشویق و انسجام و رشد ترانسپورت زمینی اتحادیه و شرکت ها.

9.      تامین ارتباط با  ادارات ولایتی شرکت ها ونهاد های تجارتی وجلب توجه آنها به منظور استفاده از وسایط راجستر شده به منظور رشدوانکشاف ترانسپورت زمینی ورشد عواید  .

10.  تاًمین مصونیت ترانسپورت زمینی درتقاهم با سایر ارگانهای دولتی.

11.  تشخیص چشمه های عایداتی در بخش ترانسپورتی زمینی مطابق به فوانین ، لوایح وطرزالعمل ها موجود دربخش جمع آوری عواید.

12.  ارائه مشوره درعنامندی اهداف وپروگرام های  اداره مربوطه.

13.  تشخیص حجم وارزش خدمات درتطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوطه.

14.  مراقبت از تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

15.  سایر وظایفیکه از طرف مقام ذیصلاح در چوکات قانون ومرتبط به ظیفه سپرده شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :                                                                                              

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است

·         حداقل درجه تحصیل ( لیسانس دررشته انجینری ،اقتصاد )

·         تجربه لازم ) سه سال مرتبط به وظیفه )

·         مهارت های دیگر ( مهارت سازماندهی و  انسجام وسوق امور حمل و نقل ، توانائی مدیریت ،مهارت در امور محاسبوی را دارا باشد،تسلط به زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی و پروگرام های دفتری کمپیوتر )

آغاز اعلان 1396/2/6 الی 1396/2/19