رئیس تفتیش داخلی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس تفتیش داخلی

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................

عنوان وظیفه          : ( رئیس تفتیش داخلی )

 

وزارت ویا اداره       : وزارت ترانسپورت

 

موقعیت                  : کابل

 

بخش                    : ریاست تفتیش داخلی

 

بست                     : 2

 

گزارش به              : ( مقام وزارت)

 

گزارش از             : آمر تفتیش داخلی وآمر تحلیل وارزیابی

 

کود                     :001- 02- 45- 80

..........................................................................................................................................

هدف وظیفه: اداره ورهبری کارمندان ریاست تفتیش جهت انسجام بهتر امور اداری ومسلکی در مطابقت با اهداف اساسی اداره.و ارائه پیشنهادات اصلاحی به بخش های کاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی

..........................................................................................................................................

 

مسئولیت های وظیفوی :

 1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست تفتیش در مطابقت به استراتیژی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی  وپلان های کاری اداره عمومی کنترول وتفتیش.
 2. انسجام بهتر امور ریاست مربوط از طریق تقسیم کار وایجاد روحیه همکاری بین کارمندان.
 3. همکاری ورهنمائی کارمندان در جهت طرح برنامه های کاری انها در مطابقت با پلان سالانه ریاست تفتیش داخلی  
 4. نظارت از چگونگی اجراات کارمندان بخش های مربوطه ومطابقت ان با مقررات ، پالیسی ها واهداف اساسی ریاست تفتیش داخلی.
 5. ارایه مشوره های سودمند ومسلکی در جهت غنامندی برنامه ها ریاست تفتیش داخلی.
 6. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها .
 7. رهبری ونظارت از ادارات تحت اثر به منظور بلند بردن کیفیت کار .
 8. مراقبت از تطبیق اهداف وبرنامه های ریاست تفتیش داخلی.
 9. تنظیم حجم کار وماهیت وظیفه ادارات تحت اثربه منظور هماهنگی در اجرای امور .
 10. ترتیب رهنمود های کاری برای گروپ  های مفتیشین به منظور رهنمایی دقیق در پیشبرد بهتر امور یومیه .
 11. تعقیب از چگونگی تطبیق نظریات وپیشنهادات اصلاحی ارایه شده در رابطه به فعالیت بخش های کاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی .
 12.  اشتراک در جلسات رهبری وزارت به منظور انعکاس مشکلات کاری بخش مربوطه وابراز نظر در موارد کاری.
 13. اشتراک در جلسات کاری اداره کنترول وتفتیش در اوقات معین بنابر لزوم دید، به منظور ایجاد هماهنگی وتشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور.
 14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش های مربوط ریاست تفتیش داخلی .
 15. اجرا سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات  مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف وزارت ، خط مشی اداره سپرده میشود.

..........................................................................................................................................

 

 تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست ، درماده (7)و (8) و ضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است .

 

 1. حداقل درجه تحصیل: ( لیسانس)
 2. تجارب لازمه: (مدت سه سال مرتبط به وظیفه )
 3. مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت پیرامون موضوعات مالی و حسابی ،آموزش های داخل خدمت وغیره)
  • قابلیت ارایه مشوره در طرح خط ومشی ( پالیسی) اداره مربوطه.
  • توانایی رهبری وکنترول اداره.
  • بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور و آشنائی به لسان انگلیسی
  • مهارت مسلکی ومدیریتی: استفاده از پروگرام های کمپیوتر ورد واکسل .

           آغاز اعلان 1396/2/6 الی 1396/2/19