رئیس تهیه وتدارکات - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس تهیه وتدارکات

لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف

 

عنوان وظیفه      :    رئیس تهیه وتدارکات                                         

وزارت و یا اداره :    وزارت ترانسپورت

موقعیت            :    کابل.

بخش              :     ریاست تهیه وتدارکات معینیت مالی واداری .                                       

بست               :     ۲

گزارش به        :    معیین مالی واداری

گزارش از        :   امرین  محاسبه جنسی،امریت تدارکات ومدیر پلانګذاری.

کود                :           45-80-13-01 

.............................................................................................................................................

 هدف وظیفه:  مسول فراهم آوري تسهيلات در امور تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی .............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ارائیه مشوره در طرح خط ومشی (پالیسی )اداره مربوط .

2.      تائید وکنترول  پلان تدارکاتي و ارسال آن به وزارت ماليه.

3.      ارائه پيشنهاد محروميت داوطلبان متخلف به واحد پاليسي تدارکات وزارت ماليه .

4.      کنترول وتاييد اعلان براي تهيه اجناس ، تدارک خدمات و امور ساختماني .

5.      ارائیه پاسخ به درخواست  داو طلبان در صورت ضرورت.          

6.      تاييد صدور  تعديلات و اصلاحات در اسناد داوطلبي ، مطالبه پيشنهادات ، درخواست نرخ دهي.

7.      تائيد نمودن فسخ روند تدارکات در محدوده صلاحيت  ( درصورت ضرورت).

8.      پيشنهاد کميته  ارزيابي آفرها خریداری  و کميته ارزيابي فروش اموال مازاد.

9.      کنترول ومراقبت از گشايش نرخ هاي تدارکاتي توسط هئيت تدارکات.

10.  کنترول وتائید، بررسي و ارزيابي نرخ ها که توسط کميته ارزيابي تهيه شده است.

11.  تائيد رسيد و گشايش آفر ها (فورم هاي جمع آوري و گشايش آفرها) جهت خریداری ها. و عکس آن براي فروش اموال مازاد.

12.  کنترول از لست  اجناس که براي اکمال گدام ها توسط پلان تدارکاتي سالانه تهيه ميگردد. 

13.  تاييد صدور  تعديلات و اصلاحات درمطالبه آفر يا مزايده  براي فروش اموال مازاد.

14.  تائيد نمودن فسخ روند تخليه گدام ها از اموال مازاد در محدوده صلاحيت.

15.  امضاي بررسي و ارزيابي نرخ ها براي فروش اموال مازاد که توسط کميته ارزيابي تهيه شده است.

16.  پيشنهاد معيارها و شرايط شايستگي و ظرفيت براي تثبيت اهليت قبلي يا ارزيابي قبلي داوطلبان.

17.  تائيد رسيد و ارزيابي درخواستي ها توسط داوطلبان براي تثبيت اهليت قبلي يا ارزيابي قبلي آنها و پيشنهاد آنها.

18.  تائيد شارت ليست شرکت ها براي تدارکات خدمات مشورتي تائيد يادداشتهاي مذاکرات با شرکت هاي خدمات مشورتي.

19.  مدیریت ازکارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تشویق رشد واموزش انها.

20.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت به قانون.

........................................................................................................................................

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(۷) و(۸) وضمیمه (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-   حد اقل درجه تحصيل :

n        دارای سند تحصیلی حداقل لیسانس.

2-      تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ):

n        حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

3-      مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

n        قابلیت طرح و تعيين خط ومشی (پالیسی) های ادارۀ مربوط را دارا باشد.

n        توانائی رهبری و کنترول اداره را دارا باشد.

n        برنامه هاي مديريت استراتيژيك، رهبري ارشد‌، نظارت ، پلانگذاري ومنابع بشري

n         بلدیت به برنامه هاي كمپيوتر (ورد واکسل ).

n        افهام وتفهیم به لسان انگلیسی .

n        معلومات از مارکیت های کشورهای همسایه واگاهی از نرخ تخمینی اجناس مورد ضرورت .

n        تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

آغاز اعلان 1396/2/6 الی 1396/2/19