رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی

لایحه وظایف

عنوان وظیفه : رئیس هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی

وزارت /اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : ریاست هماهنگی امور ولایات ونماینده گی های خارجی

بست : (2)

گزارش دهی به : مقام وزارت ترانسپورت

گزارش گیری از : ازبخش های مربوطه

کود : 001-10-90-45

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه : هماهنگی درامور ترانسپورتی باتمام بخش های ترانسپورتی وولایات ونماینده گی های خارجی وشرکت ها واتحادیه های ترانسپورتی.

.........................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

1-طرح پالیسی رشد ترانسپورت زمینی مطابق به ستراتیژی وزارت ترانسپورت.

2-طرح وتطبیق اهداف پروگرام های اداره مربوطه بادرنظر داشت اهداف وپروگرام های دولت.

3-رهبری ونظارت اموراداره مربوطه درجهت تنظیم وبسیج شرکت ها واتحادیه های ترانسپورتی به منظور انتقالات درداخل وخارج کشور.

4-تنظیم پلان اداره مربوطه درامور ترانسپورت زمینی وارائه آن جهت منظوری به مقام وزارتترانسپورت.

5-تشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوطه.

6-مدیریت ، رهبری وهماهنگی باادارات تحت اثرمرکز ، ولایات ونماینده گی های خارجی.

7-ارائه طرح های موثر ومفید دررابطه به مدیر نیزه سازی واستندردسازی وسایط ترانسپورتی مطابق به نیاز مندی های کشور.

8-ارائه طرح ها ونظریات سازنده بریاست امورقوانین وارتباط خارجه ترانسپورتی به منظور تدوین قوانین ، لوایح ، وسایط نقلیه وطرزالعمل های ایجاد شرکت ها واتحادیه های باربری ومسافربری داخلی وبین المللی.

9-طرح وتثبیت تعرفه های مناسب وقابل حصول وایجاد سهولت هادربخش ترانسپورت زمینی به منظور تشویق وانسجام ورشد ترانسپورتی بین المللی درجهت کسب تجارت ورشد .

10-تامین ارتباط باموسسات وشرکت های ترانسپورتی بین المللی درجهت کسب تجارب ورشد ترانسپورت زمینی وایجاد تسهیلات درروابط باکشور های موردمعامله ترانسپورتی.

11-احصائیه گیری درتمام شرکت های ترانسپورتی ، اتحادیه ها ووسایط ترانسپورتی.

12-ارئیه طرح های مفید ومثمربه منشور ازدیاد عواید ترانسپورتی به مقام های ذیصلاح.

13-اشتراک درجلسات هماهنگی وزارت خانه ها وادارات درعرصه ارایه خدمات ترانسپورتی زمینی درسراسر کشور.

14-تدویرورکشاپ ها وسمینارهای مسلکی به منشور ارتقای ظرفیت کارکنان ریاست مربوطه.

15-انکشاف وتوسعه خدمات ترانسپورت زمینی درمرکز، ولایات ونماینده گی های خارجی.

.....................................................................................................................................................

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

·         حد اقل درجه تحصیل ( لسانس دررشته های اداره وتجارت ، اتومیخانیک ، پالیسی عامه ترانسپورتیشن ، انجینری ، حقوق ، اقتصاد واداره ومدیریت ارجحیت داده میشود.

·         تجربه لازم  ( سه سال مرتبط به وظیفه )

·         مهارت های دیگر (مهارت سازماندهی وانسجام وسوق امور حمل ونقل ، پالیسی ، توانائی مدیریت ، مهارت درامورمالی واداری ، تسلط به زبان های رسمی کشور ، آشنائی به زبان انگلیسی وپروگرام های کمپیوتر وغیره مهارت ها مرتبط به وظیفه

تاریخ آغاز اعلان 1396/2/6 الی 1396/2/19