عضو مسلکی امورساختمانی و خدمات مشورتی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

عضو مسلکی امورساختمانی و خدمات مشورتی

لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف

  

    عــــنوان وظیفه  : عضو مسلکی امور ساختمانی  و خدمات مشورتی

    اداره ویا اداره    :  وزارت ترانسپورت

    موقـــــــعــيت     :   کابل

    بخش              :  ریاست تهیه وتدارکات

    بسـت             : ( 4 )     

    گزارشـــدهی به  :  آمریت تدارکات.

    گزارش گيری از: ندارد

    کـــــــــــــــود     :

...................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظيفه فراهم اوری تسهیلات در تمام امور تدارکاتی  ساختمانی و خدمات غیر مشورتی  اداره ،مدیریت طی مراحل پروسه تدارکات امور ساختمانی و غیر مشورتی از اعلان  الی عقد  قرار ادا  پروژه ها  در مطابقت  به قانون تد ارکات ، طرزالعمل  و پ

پالیسی های مربوطه .

................................................................................................................................................................................................................................ ..

مسؤلیت های  وظیفوی :

1-     ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار و سالانه  در مطابقت  با پلان  عمومی اداره  جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده .

2-     برنامه ریزی جامع در راستای  اگاهی دهی  به مراجع  نیاز مند جهت جمع اوری در خواست ها برای تهیه و تدارکات  امور ساختمانی و خدمات مشورتی  از تمام بخش های اداره  مربوطه  طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات .

3-     کنترول و مرافبت  از تمام اسناد  دواطلبی  و نرخگیری  امور خدمات  مشورتی و ساختمانی .

4-     مراقبت، کنترول  و بررسی و اخذ تائید امر مربوطه  در تمامی  اسناد دواطلبی.

5-     اگاهی و حصول  اطمینان  از موجودیت  بودجه  برای تدارکات  امور ساختملنی  و خدمات مشورتی شامل پلان تدارکات .

6-     ترتیب  اثر دهی  اسناد مربوطه  به دواطلبی  ، اعلان  پروژ ه ها و همکاری  در افر گشائی ها و ارزیابی پروژه های  ساختمانی و خدمات مشورتی .

7-     مطالعه و امور قرار دادی ها به هدف  حصول اطمینان  از تطبیق رعایت  مواد شرط نامه  در قرار داد خدمات  مشورتی امور ساختمانی.

8-     حصول اطمینان  از اینکه تمام اقدامات  مراحل تدارکات به اسا س قانون و طرزالعمل  تداکات  طیمراحل شده است .

9-     ترتیب و تنظیم  و ثبت شرکت های ساختمانی داخلی وخارجی دردیتابیس اداره مربوطه جهت دعوت ایشان درداوطلبی ها.

10-ترتیب وتنظیم مکاتیب وپیشنهادات پروژه های ساختمانی ، جهت تسریع روند تدارکات اداره مربوطه.

11-ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه وتسلیمی آفرها ، وتهیه لست شرکت های محروم شده به آمرمربوطه جهت عدم حضورایشان درپروسه داوطلبی

12-آماده سازی اسناد پروژه های ساختمانی وخدمات مشورتی تدارکاتی درمطابقت به قانون وطرزالعمل تدارکات ، جهت عقد قرارداد.

13-تهیه معلومات دقیق درمورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز اهلیت قراردادهائیکه درمجالس داوطلبی امورساختمانی وخدمات مشورتی اشتراک می نمایند.

14-ترتیب وتنظیم اعلان برندگی داوطلب برنده وارسال آن به مراجع مربوطه قبل ازعقد قرارداد.

15-ااجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم .

مقتضیات  حد اقل  برای این بست ، در ماده (7) و ( 8) و ماده 34 قانون کارکنان  خدمات ملکی ، ذکر گردیده است .

1-      درجه تحصیل :

2 –       حد اقل لیسانس  در رشته های  اداره عامه ، اداره و تجارت ،ومدیریت ، مدیریت مالی ، اقصاد  یا مدیرت محا سبه ، حقوق ، تدارکات ، مدیریت عرضه خدمات ،لوژستیک  و مدیریت عمومی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود

*-تجارب  لازمه ( نوع و مدت  زمان تجربه ) .

 *- داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3- مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ، اکوزش  های داخل خدمت و غیره )

*-توانائی مدیریت امور تدارکاتی ، پلانگزاری وارتباطات.

*-بلدیت کامل  به یکی از زبان های رسمی ( دری و پشتو ) و اشنائی  با زبان انگلیسی .

*-مهارت  با پروگرام  های کمپیوتر ( ورد، اکسل پاورپانت و اکسس) 

آغاز اعلان 1396/3/22 الی 1396/4/4