ولدنگ کار - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

ولدنگ کار

لایحه وظایف

 

 

عنوان وظیفه   :ولدنگ کار

وزارت / اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت        : کابل

بخش           : آمریت خدمات

بست           : 7

گزارشدهی به  : مدیر حفظ ومراقبت

گزارشگیری از: ندارد

کود             :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه   : پیشبرد امور ولدنگ کاری اداره مربوطه.

 

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.      پیشبرد تمام انواع ولدنگ کاری برقی و گیسی طبق ضرورت اداره مربوطه .

2.      ترتیب وتنظیم مواد مورد ضرورت ولدنگ کاری از طریق شعبه مربوطه .

3.      جریان شدت ویلد برای تکه کار که به ویلد ضرورت دارد .

4.      تنظیم نمودن مستقیم ماشین ویلد و یا بالون های گاز اوزون .

5.      رعایت تخنیک بی خطر در امور ولدنگ کاری

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

·         حد اقل درجه تحصيل :   آشناي با خواندن و نوشتن  

·         تجربه كاري           :  در امور ولدنگ کاری   

·         مهارت های دیگر    : مهارت در تخنیک وفن ولدنگ کاری.

·         استفاده درست ومعقول  ازوسایل ولدنگ کاری .

·         سن کارکن از(18) سال کمترواز(64) سال بالاترنباشد .

آغاز اعلان 1396/03/30 الی 1396/04/14