آشپز - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

آشپز

 

لايحه وظايف

 

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه :        آشپز

وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت

موقعت:                کابل

بخش :                      امریت خدمات /ریاست مالی اداری

بست:                     7

گزارش به:              مدیر حفظ و مراقبت

گزارش از:     

کود:

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: طبخ مواد غذایی غرض صرف طعام    .

........................................................................................................................................

 

  مسؤلیت های وظیفوی:

 

1-     رعایت و تنظیم امور نظافتی و صحی در جریان پخت و پز.

2-     حصول اطمینان جهت کمیت و کیفیت مواد خام خوراکه باب.

3-     توزیع عادلانه غذا در موقع مناسب و معین برای صرف کنندگان طعام .

4-     رهنمایی سالم به ملازم  آشپزخانه جهت اجرای بهترامور.

5-     مراقبت جهت استعمال درست وسایل آشپزخانه  .

6-     اشتراک در معاینات مواد خام در جریان خریداری از بازار با هیئات خریداری عندالضرورت .

7   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ، سپرده میشود

 

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده (7)و(8)وضمیمه(2)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

 

1-      داشتن سند فراغت ازمرکزآموزش فنی وحرفوی یا مهارت وتجربه کا ری .

                  2 :  توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط  .

 آغاز اعلان 1396/03/30 الی 1396/04/14