ماموراستخدام مامورین ولایتی. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

ماموراستخدام مامورین ولایتی.

لايحـــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــــــــف

عنوان وظیفه      :    ماموراستخدام مامورین  ولایتی.

وزارت و یا اداره :    وزارت ترانسپورت.

موقعیت            :    کابل.

بخش              :    امریت استخدام/ ریاست منابع بشری

بست               :     ۶

گزارش به        :    مدیر استخدام بخش ولایتی

گزارش از        :   ندارد

کود                :       45-90-12-034   

.....................................................................................................................................................

هدف وظیفه : کمک و همکاری مدیر استخدام بخش محلی یا ولایتی در راه اندازی مصاحبه، مطالعه سوابق کاندیدان، شارت لست، انتخاب، جابجایی،  تبدیلی و سایر وظایف مربوط برای کسب اطمینان از موثریت فعالیت های استخدام وزارت.

.....................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.      کمک و همکاری آمر استخدام در انکشاف، حفظ و تطبیق تمام فعالیت های مربوط استخدام کارکنان خدماتی بمنظور نیل به اهداف متوقعه

2.      کمک و همکاری آمر استخدام در امر هماهنگی و اطمینان از امور مربوط شناسایی کاندیدان، استخدام، جابجایی و تبدیلی کارکنان خدماتی در سطح محلی یا ولایتی وزارت.

3.      همکاری با آمر بخش استخدام در موضوعات مصاحبه و شارت لست نمودن, تقریر و تبدیلی, و کارهای دیگر مربوطه به منظور مؤثریت کار در فعالیت های استخدام کارکنان خدماتی دربخش محلی یا ولایتی وزارت

4.      کمک در امر ترتیب پلان استخدام کارکنان خدماتی بخش های محلی یا ولایتی وزارت.

5.      کمک در ترتیب اعلانات کاریابی و نشر آن از طریق رسانه های مختلف برای کارکنان خدماتی بخش محلی یا ولایتی وزارت.

6.       جمع آوری فورم های درخواستی برای استخدام  کاندیدان کارکنان خدماتی واجد شرایط و ارایه آن به کمیته استخدام وزارت.

7.      کمک به مدیر استخدام غرض تنظیم امور مربوط جابجایی و تبدیلی کاندیدان جدید التقرر کارکنان خدماتی دربخش های محلی یا ولایتی.

8.      ترتیب وتنظیم  مراسلات داخلی و خارجی بخش استخدام کارکنان خدماتی بمنظور اطمینان از صحت اجراات بعدی. 

9.      تنظیم سیستم دوسیه داری بخش مربوط جهت اطمینان از داشتن سیستم دوسیه داری منظم و قابل دسترس استخدام بخش های محلی یا ولایتی وزارت.

10.  کمک در امر ترتیب پلان کاری بخش استخدام کارکنان خدماتی و ارایه آن به آمرین ذیصلاح غرض اخذ منظوری .

11.  سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت به قانون که از طرف امر به سپرده می شود.

........................................................................................................................................

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:

1-      مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(۷) و(۸)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

2-      حد اقل درجه تحصيل:

n        دارای سند تحصیلی حداقل بکلوریا.

n        مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

·         آشنايي بابرنامه هاي كمپيوتر(ورد، اكسل) ، لسان انگليسي .

آغاز اعلان 1396/03/30 الی 1396/04/14