راننده (دریور) - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

راننده (دریور)

لايحه وظايف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه :     راننده  (دریور)   2 دوبست

وزارت و یا اداره: وزارت ترانسپورت

موقعت:               کابل

بخش:           ریاست مالی واداری

بست:              7  

گزارش به:        مدیر عمومی ترانسپورت

گزارش از:     

کود:                    058-11-90-45

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

........................................................................................................................................

 

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.       حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد.

2.      استفاده مسئولانه و با احساس نیک از وسایط نقلیه مربوطه.

3.      نگهداری سالم از تمام اجزای واسطه.

4.      پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه.

5.      حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لیسنس و کتابچه گردش.

6.      ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.

7.      تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.

8.      تأمین نظافت کامل واسطه.

9.      توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

10.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت  سپرده میشود

 

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده (7)و(8)وضمیمه(2)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است

حداقل درجه تحصیل :

·         داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی یا مهارت و تجربه کاری

1.     تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):

·         به تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

2.      مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل  خدمت و غیره)

.

ترتیب کننده : امریت انکشاف اداره . 

تاریخ اعلان 1396/6/21 الی 1396/7/3