اعلان 21بست رتبه چهارم آتشه های وزارت تجارت وصنایع - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

اعلان 21بست رتبه چهارم آتشه های وزارت تجارت وصنایع

اعلان 21 بست رتبه چهارم آتشه های وزارت محترم تجارت وصنایع ازتاریخ 22/6/1396 الی 4/7/1396 برای مدت 10 روز کاری ازطریق کمیسون اصلاحات اداری به اعلان رقابتی  گذاشته شده است علاقه مندان میتوانند درپروسه امتحان رقابتی اشتراک نمایند.