رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) اعلان مجدد - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان) اعلان مجدد

شماره :                

عنوان وظیفه        : رئیس  تنظیم ترانسپورت ولایت ( بغلان)

وزارت /اداره       : وزارت ترانسپورت

موقعیت              : ولایت(   بغلان)

بخش                 :  ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

 بست                :   (  2 )                

تاریخ اعلان:              1396/07/17

تاریخ ختم اعلان:        1396/08/02

وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یک از وزارت خانه های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که هدف آن عرضه خدمات موثر و بهتر به سطح ملی و بین المللی و همچنان خدمات که قابل دسترس به اقشار مخلتف جامعه باشد میباشد و همواره تلاش های شبانه روزی خویش را در حصه جمع آوری عواید ناشی از سیر و فعالیت وسایط مختلف النوع در مسیر راه ها میباشد.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت ،نظارت و کنترول امور مربوط به مصونیت، انسجام وتنظیم  ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های انتقالاتی، اقتصادی ، بموقع  وایجاد تسهیلات به سکتور خصوصی و عرضه خدمات موًثر ترانسپورتی،  

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      طرح ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار و سالانه در مطابقت  با پلان عمومی ،جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.

2.      تشخیص چشمه های عایداتی در بخش ترانسپورت زمینی  ولایتی مطابق به قوانین ، لوایح وطرزالعمل ها موجود دربخش جمع آوری عواید.

3.      ارائه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش ترانسپورت زمینی .

4.      تامین ارتباط با  ادارات ولایتی ، شرکت ها ونهاد های تجارتی وجلب توجه آنها به منظور استفاده از وسایط راجستر شده جهت رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی ورشد عواید .

5.      تاًمین مصونیت ترانسپورت زمینی درهماهنگی  با سایر ارگانهای دولتی.

6.      فراهم آوری تسهیلات دربخش  ترانسپورت زمینی به منظور تشویق و انسجام و رشد ترانسپورت زمینی اتحادیه ها و شرکت های ترانسپورتی.

7.      مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری عواید ترانسپورتی  و تحویل به موقع آن به حساب عایدات دولت به منظور تقویه بنیه اقتصادی کشور.

8.      حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی در ولایت مربوطه .

9.      مدیریت تنظیم شرکتها واتحادیه های باربری و مسافربری  به منظور عرضه بهتر خدمات ترانسپورتی در ولایات مربوطه.

10.  حصول اطمینان از تطبیق لایحه تعین نرخ های حمل و نقل وسایط ترانسپورتی (باربری و مسافربری)در ولایت مربوطه.

11.  تنظیم انتقال اموال توریدی وصادراتی ازطریق بنادر مربوطه  به منظورجلوگیری از کسر ، فرار و اتلاف عواید دولت.

12.  تثبیت و نظارت ازترمینل ها و ایستگاه های مسافربری وباربری  جهت تامین نظم انتقالاتی .

13.  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تنظیم ترانسپورت ولایتی.

14.  ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار ، سالانه و حین ضرورت به ریاست عمومی و مقام ولایت از فعالیت ها و دستاور د های مربوطه به ریاست ولایتی.

15.  ازریابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

16.  در صورت ضرورت ، منحیث مربی  برای احد اکثر  دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD-)( MIP ) عمل نمودن حد اقل ماهانه دو بار  به هدف مشوره  دهی رهنمائی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نمایند. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق ، در حل اختلافات  میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی اجراات  صورت کرفته و در تعین اهداف با ایشان همکاری مینمایند.

17.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مقابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتهای گزارش دهی:   

رئیس تنظیم ترانسپورت ولایتی به رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده(7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-     حداقل درجه تحصیل  لیسانس در یکی از رشته های ترانسپورتیشن (حمل ونقل) ، انجینری (رشته موتر) ، اقتصاد ، اداره وتجارت  وحقوق به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2-     سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . 

3-     تسلط  به یکی از زبان های رسمی(دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4-     مهارت ها کامپیوتری مرتبط به وظیفه