رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بلخ ) اعلان مجدد - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

رئیس تنظیم ترانسپورت ولایت ( بلخ ) اعلان مجدد

شماره :                

عنوان وظیفه        : رئیس  تنظیم ترانسپورت ولایت (  ولایت بلخ     )

وزارت /اداره       : وزارت ترانسپورت

موقعیت              : ولایت(  بلخ  )

بخش                 :  ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی

 بست                :   (  2 )               

تاریخ اعلان:      1396/07/17       

تاریخ ختم اعلان:   1396/08/02    

وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یک از وزارت خانه های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که هدف آن عرضه خدمات موثر و بهتر به سطح ملی و بین المللی و همچنان خدمات که قابل دسترس به اقشار مخلتف جامعه باشد میباشد و همواره تلاش های شبانه روزی خویش را در حصه جمع آوری عواید ناشی از سیر و فعالیت وسایط مختلف النوع در مسیر راه ها میباشد.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت ،نظارت و کنترول امور مربوط به مصونیت، انسجام وتنظیم  ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه به منظور رفع نیازمندی های انتقالاتی، اقتصادی ، بموقع  وایجاد تسهیلات به سکتور خصوصی و عرضه خدمات موًثر ترانسپورتی،  

مسئولیتهای وظیفوی:

1.   طرح ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار و سالانه در مطابقت  با پلان عمومی ،جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.

2.  تشخیص چشمه های عایداتی در بخش ترانسپورت زمینی  ولایتی مطابق به قوانین ، لوایح وطرزالعمل ها موجود دربخش جمع آوری عواید.

3.   ارائه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی ولایتی مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش ترانسپورت زمینی .

4.  تامین ارتباط با  ادارات ولایتی ، شرکت ها ونهاد های تجارتی وجلب توجه آنها به منظور استفاده از وسایط راجستر شده جهت رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی ورشد عواید .

5.   تاًمین مصونیت ترانسپورت زمینی درهماهنگی  با سایر ارگانهای دولتی.

6.   فراهم آوری تسهیلات دربخش  ترانسپورت زمینی به منظور تشویق و انسجام و رشد ترانسپورت زمینی اتحادیه ها و شرکت های ترانسپورتی.

7.   مدیریت، نظارت و کنترول از جمع آوری عواید ترانسپورتی  و تحویل به موقع آن به حساب عایدات دولت به منظور تقویه بنیه اقتصادی کشور.

8.   حصول اطمینان از تطبیق پالیسی های رشد وانکشاف ترانسپورت زمینی در ولایت مربوطه .

9.   مدیریت تنظیم شرکتها واتحادیه های باربری و مسافربری  به منظور عرضه بهتر خدمات ترانسپورتی در ولایات مربوطه.

10.  حصول اطمینان از تطبیق لایحه تعین نرخ های حمل و نقل وسایط ترانسپورتی (باربری و مسافربری)در ولایت مربوطه.

11.  تنظیم انتقال اموال توریدی وصادراتی ازطریق بنادر مربوطه  به منظورجلوگیری از کسر ، فرار و اتلاف عواید دولت.

12.  تثبیت و نظارت ازترمینل ها و ایستگاه های مسافربری وباربری  جهت تامین نظم انتقالاتی .

13.  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تنظیم ترانسپورت ولایتی.

14.  ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار ، سالانه و حین ضرورت به ریاست عمومی و مقام ولایت از فعالیت ها و دستاور د های مربوطه به ریاست ولایتی.

15.  ازریابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.

16.  در صورت ضرورت ، منحیث مربی  برای احد اکثر  دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD-)( MIP ) عمل نمودن حد اقل ماهانه دو بار  به هدف مشوره  دهی رهنمائی و همکاری با ایشان در حل مشکلات جلسه نمایند. همچنان سلوک مثبت شان را تشویق ، در حل اختلافات  میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی اجراات  صورت کرفته و در تعین اهداف با ایشان همکاری مینمایند.

17.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مقابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتهای گزارش دهی:    

رئیس تنظیم ترانسپورت ولایتی به رئیس عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده(7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-      حداقل درجه تحصیل  لیسانس در یکی از رشته های ترانسپورتیشن (حمل ونقل) ، انجینری (رشته موتر) ، اقتصاد ، اداره وتجارت  وحقوق به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2-      سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . 

3-      تسلط  به یکی از زبان های رسمی(دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4-      مهارت ها کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایندهیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌انداسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشریوزارت ترانسپورت ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12.کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

13.در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  (hr.recruitment.motca@gmail.com) ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) (jobs@afghanexperts.gov.af) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:

0799210618

0744432299