مشاورارشد واحد حمایوی استراتیژیک - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مشاورارشد واحد حمایوی استراتیژیک

واحد حمایوی استراتیژیک وزارت ترانسپورت

لایحه وظایف مشاور ارشد

عنوان وظیفه: مشاورارشد واحد حمایوی استراتیژیک

اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : واحد حمایوی استراتیژیک

شکل استخدام : قرار دادی

مدت قرارداد : یکسال ( باسه ماه دور امتحانی)

آغاز اعلان : 1396/09/14 الی 1396/09/22

.............................................................................................................................

نقش و مسوولیت: مشاور ارشد بخش از تیم مشورتی وزارت ترانسپورت است که انتظار برده میشود در همکاری نزدیک با وزیر ترانسپورت ایفایی وظیفه نماید.مشاور ارشد مکلف به مشوره دهی و یاری رساندن وزیر ترانسپورت درامورمسوولیت های وظیفوی ذیل میباشد.

...............................................................................................................................

مسوولیت های وظیفوی:

1- شرکت در مذاکرات و مدیریت مسایل مربوط به سکتور ترانسپورت ،حمایت از مسوولین برای اجرات خوب وگزارش دهی پیشرفت کار به مقام وزارت.

2- تقویت و انکشاف پروسه برنامه ریزی دفتر مقام بشمول تسهیل تهیه تهیه راچور پالیسی ، بیانیه های وزارت و تدوین استراتیژی ها.

3- رهبری مشاورین وزارت در انجام امورسپرده شده.

4- ایفا نمودن نقش رابط یا فوکل پاینت در امور مربوط به ترانسپورت با نهاد های مربوطه.

5- یاری نمودن ریس دفتر مقام وزارت ، معینان مالی واداری وپالیسی در راستای انکشاف پالیسی ها ،استراتیژی هاوپلان ها.

6- همکاری در هماهنگی نزدیک با تیم مشارکت خصوضی عامه در وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد محیط مساعد جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و سایر امورمربوط.

7- مشوره دهی و کارنمودن باریاست های مختلف وزارت ترانسپورت در جهت بهبود بخشیدن سیستم مدیریت موجود.

8- ایجاد هماهنگی با سایر وزارت خانه ها ونهاد های دولتی به اساس لزوم دید مقام وزارت.

9- مشوره دهی و همکاری در بلند بردن ظرفیت کارمندان اداره ، انتقال تجارب و مهارت ها به بخشهای مربوطه وزارت.

مهارتها و شایستگی:

1- داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.

2- آگاهی خوب سیاسی ،آشنایی با فرهنگ کاری ، مشکلات و مسایل کشور.

3- مهارت های عالی فردی، دیپلوماتیک ، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

4- باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.

5- علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.

تجارب کاری:

1- داشتن تجربه کاری منحیث هماهنگ کننده ، همکارانکشافی و ترانسپورت.

2- آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.

3-تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

4- مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.

5- تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.

6- توانایی تکلم و نوشتار زبان های رسمی کشور وبلدیت با لسان انگلیسی.

7- مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد ، اکسل ، پاورپاینت و اکسس).

شرایط:

-         داشتن ماستری در ترانسپورت ویا معادل  با 5 سال تجربه کاری مرتبط

-         داشتن لیسانس با 7 سال تجربه کاری مرتبط.  

-         آشنایی با زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر( آفیس)

اشخاص واجد شرایط میتواند اسنادومدارک خویش را به این ایمل ادرس ارسال نماید.

hr.recruitment.motca@gmail.com