مشاور واحد حمایوی استراتیژیک در امور اداری و منابع بشری - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

مشاور واحد حمایوی استراتیژیک در امور اداری و منابع بشری

واحد حمایوی استراتیژیک وزارت ترانسپورت

لایحه وظایف

عنوان وظیفه: مشاور واحد حمایوی استراتیژیک در امور اداری و منابع بشری

اداره : وزارت ترانسپورت

موقعیت : کابل

بخش : واحد حمایوی استراتیژیک

شکل استخدام : قرار دادی

مدت قرارداد : یکسال

آغازاعلان : 1396/09/14 الی 1396/09/22

.................................................................................................................

هدف وظیفوی: فراهم آوری تسهیلات، همکاری و ارایه مشوره های مسئلکی و تخصصی در خصوص مسایل مرتبط ، به معیاری سازی امور اداری، مدیریتی و استخدامی بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت ترانسپورت.

..................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری ماهوارو ربعوار درمطابقت با پلان کاری بخش جهت اجرای بهتر وظایف پلان شده.

2.      تدوین پلان استراتیژیک، دستور العمل های و لوایح برای واحد حمایوی استراتیژیک و سایر ریاست ها از طریق نیاز سنجی های  بدست آمده.

3.      شناسايي و تحليل  نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديد هاي كليدي حوزه کاری واحد حمایوی استراتیژیک و ارائه مشوره کارشناسانه  جهت تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی.

4.      جمع آوری معلومات ، تحقیق وتجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اظهار نظر تهیه وطرح های اصلاحی و لوایح مورد نیاز در این زمینه.

5.      مطالعه و بررسی تطبیقی جهت تشخیص نارسائی ها و مشکلات موجود امور اداری و منابع بشری و تعیین راه حلها بمنظور برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریتی.

6.      بررسی و مطالعه در زمینه احتیاجات آموزشی کارمندان در سطوح مختلف و تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی ظرفیت پروری در هماهنگی ریاست منابع بشری.

7.      انجام مطالعات لازم جهت ارزشیابی کارها، عملکردها،ایجاد سیستم ها وروشهای مفید و موثر بمنظوری برنامه ریزی صحیح سازمانی و مدیریتی وارایه پیشنهادهای لازم و اصلاحی درجهت             متحول شدن امور اداری و استخدامی وزارت.

8.       

9.       ارایه مشوره، همکاری و مشارکت در خصوص تدوین ساختارتشکیلاتی معیاری، سازماندهی فعالیت ها، تطبیق سیستم NTA، ارایه طرح های کاربردی برای واحد حمایوی استرتیژیک  با در            نظرداشت حجم کاری نیاز سنجی و پالیسی وزارت.

10. تعقیب و پی گیری از میزان  پیشرفت کاری واحد حمایوی استراتیژیک، و ارایه گزارش آن به ریاست واحد حمایوی و ریاست دفت.

11. ارائه مشوره جهت ایجاد سیستم دیتابس معیاری، انکشاف و بهبود امورآن بمنظوری حفظ و ثبت تمام اسناد، احکام، گزارشات، و فعالیت ها غرض استفاده از آن در هنگام ضرورت

12. ترتیب و تنظیم کلیه امور اجرایوی و دفتر داری، واحد حمایوی استراتیژیک و همکاری با ریاست دفتر و ریاست منابع بشری در فعالیت ها و اجراآت کاری یومیه.

13. تحریر پیشنهادات، استعلام ها، مکاتیب و هدایت نامه های مرتبط به واحد حمایوی استراتژیک و پیگیری از تطبیق هدایات مقام وزارت طبق دستور ریاست دفتر.

14. همکاری با ریاست دفتر  درتنظیم جلسات هم چنان ابلاغ و پیگیری فیصله ها، اوامر و احکام مقام وزارت به سایر ریاست ها بمنظور حصول اطمینان از اجراآت به موقع آن.

مهارتها و شایستگی:

1.      داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.

2.      باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.

3.      علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.

4.      تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه

5.      آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.

شرایط:

1-     داشتن تحصیلات عالی  حد اقل لیسانس در رشته های( حقوق و اداره عامه)

2-     داشتن تجربه کاری در بخش اداری و مدیریتی حد اقل چهار سال داشتن توانایی اهداف کلی وجزئی وقدرت باالفعل در تعین اولویتها

3-     بلدیت به رنامه های کمپیوتر( آفیس)

اشخاص واجط  شرایط میتواند اسناد خود را به این ایمل آدرس بفرستدد.

hr.recruitment.motca@gmail.com