وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش به تعداد (10) بست قراردادی را به خاطر ا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قرارده است. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش به تعداد (10) بست قراردادی را به خاطر ا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قرارده است.

اعلان کاریابی

وزارت ترانسپورت  به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت  در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  خویش به تعداد (10)  بست قراردادی  را به خاطر ا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قرارده است.

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست های  فوق الذکر کاندید نمایند.
تاریخ آغاز اعلان: 1396/10/17
تاریخ ختم اعلان  : 1396/10/24
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند (C.V) واسناد تحصیلی خویش را به ایمیل آدرس hr.recuitment.mot@gmail.com ارسال دارند نیز میتوانند  ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری به دفتر هماهنگی وارتباطات در بخش مشاوریت اداری و منابع بشری تسلیم نمایند. جهت معلومات ووضاحت بیشتربالای فایل پی دی ایف کلیک نمائید.