مشاور اقتصادی و مالی - وزارت ترانسپورت

مشاور اقتصادی و مالی

عــــنوان بست : مشاور اقتصادی و مالی

اداره مربوطه : وزارت ترانسپورت

گزارشدهی    : به  مسوول تیم تخنیکی

تعداد            : (1) بست

گزارش گیری : آفسر ارشد تحلیل اقتصادی و آفسر مالی و اداری

آغازاعلان : 1396/11/22 الی 1396/11/29

.................................................................................................................................

هدف وظیفه:

ارایه مشوره به ارتباط اصلاح و تطبیق برنامه های اقتصادی و مالی  وزارت در جهت تزیید عواید

................................................................................................................................

لایحه وظایف :

1.       پیشنهادات برای دستیابی به راه های بلند بردن عواید ریاست هماهنگی امور ولایات و نماینده گی های خارجی.

2.       ارایه گرافیکی عواید ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست های ولایات برای مسوول تیم تخنیکی.

3.       حصول اطمینان از جمع آوری عواید وزارت و تادیات آن به حسابات عواید وزارت مالیه به منظور بلند بردن سطح عواید دولت.

4.        تشخیص وپیشنهاد نیازمندی هاپ جهت بلند بردن سطح عواید به اسا س پلان کاری تیم تخنیکی.

5.       تدویر جلسات با آفسر ارشد تحلیل اقتصادی و آفسر مالی و اداری و دیگر واحد های تیم تخنیکی جهت ابراز نظر تحلیل های اقتصادی و بهبود کار بخش های عواید واحد های ترانسپورت.

6.        ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به بخش اقتصادی تیم تخنیکی.

7.       ارایه پیشنهادات به کارمندان بخش مالی غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

8.       ارایه پیشنهادات برای بهبود اجراات و کارکردهای آفسر ارشد تحلیل اقتصادی و آفسر مالی و اداری و تطبیق اجراات مطابق معیارات قبول شده.

9.       درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو کارمند رهبری سطح متوسط عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات             جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

10.    . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط :

  • حد اقل درجه تحصیل لیسانس در رشته های اقتصاد، اداره عامه، مدیریت مالی و اداری و مدیریت مالی و حسابی
  • تجربه کاری :  پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  • دارای سند تحصیلی ماستری با سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  • تسلط کامل به برنامه های کمپیوترچون ( ورد ، اکسل ، پاورپاینت )

·         تونایی صحبت به یکی از زبان های رسمی کشور  و بلدیت به زبان انگلیسی