مشاور حقوقی - وزارت ترانسپورت

مشاور حقوقی

عنوان بست: مشاور حقوقی

اداره مربوطه: وزارت ترانسپورت

موقعیت: کابل

کود:

گزارشدهی: مسئول تیم تخنیکی

گزارش گیری: آفسر مطالعات و تحقیقات برنامه های ترانسپورتی

مدت وظیفه: یکسال (با امکان تمدید)

آغاز اعلان: 1396/11/22 الی 1396/11/29

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشاور حقوقی مسئولیت دارد طبق احکام قوانین، مقررات و طرز العمل های نافذه ترانسپورتی افغانستان مشوره های ضروری را وقتاً فوقتاً به ریاست هماهنگی امور ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت ترانسپورت، کارکنان این ریاست و کارکنان تیم تخنیکی فراهم نموده و با مشاوران حقوقی وزارت همکاری و هماهنگی در راستای تسوید، و نظارت از چگونگی تطبیق آن داشته باشد.

..................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی

1.       ارائه مشوره های حقوقی مبتنی بر قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مربوط به ترانسپورت زمینی به تیم تخنیکی و ریاست امور هماهنگی ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت           ترانسپورت.

2.       تسوید اسناد تقنینی وزارت ترانسپورت.

3.       همکاری با مشاوران حقوقی وزارت ترانسپورت در راستای تسوید قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و لوایح مربوط به وزارت ترانسپورت و ریاست هماهنگی ولایات و نمایندگی های                  خارجی.

4.       ارائه مشوره های حقوقی به آمران، مدیران، و کارمندان ریاست  هماهنگی امور ولایت و نمایندگی های خارجی وزرات ترانسپورت مبتنی بر قوانین ترانسپورت زمینی.

5.       برگزاری جلسات آموزش های حقوقی و جلسات جهت ارتقای ظرفیت حقوقی کارمندان ریاست هماهنگی امور ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت ترانسپورت.

6.       ارائه مشوره های حقوقی جهت پیشبرد امور و پروژه های ریاست هماهنگی ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت ترانسپورت.

7.       سهمگیری فعال در تطبیق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط به ترانسپورت زمینی.

8.       نظارت از فعالیت و کارکرد آفسر مطالعات و تحقیقات برنامه های ترانسپورتی.

9.       انجام سایر وظایف طبق هدایت ریاست هماهنگی ولایات و نمایندگی های خارجی وزارت ترانسپورت و درخواست مسئول تیم تخنیکی.  

10.   تهیه و ترتیب پلان ها و گزارش های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه طبق لایحه وظایف و ضرورت اداره.

شرایط:

1-      حد اقل دارای سند لیسانس در رشته حقوق با پنج سال تجربه کاری و ماستری با سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

2-      توانایی کافی در انجام مطالعات مقایسه ای و تطبیقی قوانین ترانسپورت جاده ای کشور های در حال توسعه و منطقه با افغانستان

3-      توانایی طرح و تسوید قوانین، مقررات طرزالعمل ها و لوایح ترانسپورت جاده ای

4-      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)

5-      تسلط کافی به زبان انگلیسی

6-      توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتر (Ms Office) و انترنت

7-      توانایی رهبری و مدیریت پروژه های در حال اجرأ

8-      علاقه مندی به نوشتن پروپوزل ها جهت بهبود امور ترانسپورت جاده ای در افغانستان