وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (10) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است . - وزارت ترانسپورت

وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (10) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است .

اعلان کاریابی

وزارت ترانسپورت  به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت  در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  خویش این باربه تعداد (10)  بست  قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است .

بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را درپست های  فوق الذکر کاندید نمایند.
تاریخ آغاز اعلان: 1396/11/22
تاریخ ختم اعلان  : 1396/11/29
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فارمه خانه پوری نموده و  (C.V) واسناد تحصیلی خویش را به ایمیل آدرس hr.recuitment.mot@gmail.com ارسال دارند

و یا به وزارت ترانسپورت  مراجعه نمایند.

برای اخذ فورم اینجاکلیک نمائید