وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (20) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است . - وزارت ترانسپورت

وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی خویش این باربه تعداد (20) بست قراردادی را به خاطرا ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد به اعلان گذاشته است .

اعلان کاریابی

تمدید اعلان بست های قراردادی وزارت ترانسپورت الی تاریخ 11/12/1396

وزارت ترانسپورت به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم بست های قراردای خویش را به اعلان گذاشته و جهت جذب و ستخدام کارمندان شایسته و کارفهم الی تاریخ 11/12/1396 آعلانات آن را تمدید نموده است 
بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود که الی تاریخ 1396/12/11را درپست های فوق الذکر کاندید نموده عنوان بست را که میخواهند کاندید نمایند مشخص (C.V) و اسناد تحصیلی خویش را به ایمیل آدرس hr.recuitment.mot@gmail.com ارسال دارند
جهت معلومات بیشتر به سایت وزارت ترانسپورت،به سایت اکبر مراجعه ویا یا به لینگ ذیل مراجعه نمائید
http://www.acbar.org/jobs/jobbycompany/25577.jsp

و یا به وزارت ترانسپورت  مراجعه نمایند. 

برای اخذ فورم اینجا کلیک نمائید

برای لایحه وظایف بالای متن کلیک نمائید