رئیس تفتیش داخلی - وزارت ترانسپورت

رئیس تفتیش داخلی

عنوان وظیفه           : رئیس  تفتیش داخلی

وزارت /اداره          : وزارت ترانسپورت

موقعیت              :    کابل

بخش  مربوطه        :  مقام وزارت

 بست                  :  (  2 )               

تعداد بست            :1   

تاریخ آغاز اعلان :               1396/12/16

تاریخ ختم اعلان    :           1396/12/29

 

وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یک از وزارت خانه های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که هدف آن عرضه خدمات موثر و بهتر به سطح ملی و بین المللی و همچنان خدمات که قابل دسترس به اقشار مخلتف جامعه باشد میباشد و همواره تلاش های شبانه روزی خویش را در حصه جمع آوری عواید ناشی از سیر و فعالیت وسایط مختلف النوع در مسیر راه ها میباشد.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تحقق اهداف تفتیش با درنظرداشت قوانین، فرامین، مقرره ها در امور مالی ، حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارائی های عامه وزارت از طریق تفتیش و بررسی ها.

مسئولیتهای وظیفوی:

1.ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست تفتیش داخلی در مطابقت با پلان عمومی به منظور برآورده شدن اهداف وزارت .

2.حصول اطمینان از تطبیق قوانین، فرامین، مقرره ها ، هدایت، مصوبات، دستاتیر و تصامیم مقام وزارت به منظور شفافیت ، موثریت و مثمریت در امورمربوطه.

3.سازماندهی، نظارت وترتیب رهنمود های کاری از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی و ولایتی غرض هماهنگی پروسه تفتیش.

4.ایجاد زمینه های همکاری میان گروپ های مفتشین اداره عالی تفتیش و موظف درمسایل ذیربط، به منظور حل مشکلات وظیفوی.

5.تدقیق وارزیابی راپور اجراآت گروپهای مفتشین دراسرع وقت وارائه پیشنهادات مشخص، غرض مکافات ،مجازات وارتقای ظرفیت های کاری کارکنان.

6.حصول اطمنیان از ابلاغ فیصله ها و نتایج تفتیش به شعبات بررسی شده و تعقیب موضوع تا تکمیل کار تفتیش.

7.سهم گیری فعال در جلسات کاری تفتیش در اوقات معین ، به منظور ایجاد هماهنگی وتشریک مساعی در رابطه به پیشبرد بهتر امور تفتیش.

8.انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیر قانونی واصله توسط مفتیشین موظف به مقام وزارت غرض اصلاح و بهبود اجراات.

9. ارایه معلومات واقعی از یافته هایکه توسط مفتشین از اجراآت شعبات مالی، اداری وحسابی در مغایرت با اسناد تقنینی صورت گرفته است به مقامات ذیصلاح.

10.  کنترول ازتحلیل گزارش های مفتشین ازامورمالی ،حسابی ومسلکی اداره  جهت حصول اطمینان ازاجرای قانونی مصارف.

11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تفتیش داخلی.

12. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

13. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

14. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

15. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

16.  اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBRF ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت  گزارشدهی:

رئیس تفتیش داخلی به مقام وزارت  گزارش میدهد.

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

1.      حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد 7 و34   قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

2.      داشتن سند  تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: اقتصاد، اداره عامه، حقوق، اداره و مدیریت ، اداره و تجارت  و به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

3. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

4.  تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( دری ، پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی.

5.  مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایندهیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌انداسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشریوزارت ترانسپورت ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12.کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

13.در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت  (hr.recruitment.motca@gmail.com) ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) (jobs@afghanexperts.gov.af) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:

0799210618

0744432299