محفل باشکوهی آگاهی دهی از محو خشونت علیه زنان در تالار وزارت ترانسپورت به تاریخ 14/9/1395 با ابتکار آمریت جندر بر گذار گردید. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

محفل باشکوهی آگاهی دهی از محو خشونت علیه زنان در تالار وزارت ترانسپورت به تاریخ 14/9/1395 با ابتکار آمریت جندر بر گذار گردید.

محفل باشکوهی آگاهی دهی از محو خشونت علیه زنان در تالار وزارت ترانسپورت به تاریخ 14/9/1395 با ابتکار آمریت جندر بر گذار گردید.

محفل با آیات چند از کلام الله مجید آغاز و سپس پوهندوی داکتر سید ولی «سلطان» معین پالیسی و پلانگذاری صحبت نموده و از عوامل خشونت علیه زنان یاد آور شده گفت یکی از موارد خشونت کم سوادی، بد دادن زن، فقر وبیچارگی است همه این موارد باعث منجر خشونت می شود که وظیفه همه ما است تا برای محو خشونت مبارزه نمایم. متعا قباً: فوضیه "احسانی" معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت از محو خشونت علیه زن صحبت نموده گفت انسان خلیفه خداوند «ج» در روی زمین است زن و مرد حقوق مساوی در تمام عرصه ها دارند زن هم دارای کرامت انسانی است بازن از رویه خشونت کار گریفته نشود و زن و مرد احترام متقابل هم در ادارات و هم در خانواده تفاهم با همدیگر داشته باشند. بعداٌ شکیبا «سفی کمال» مشاور حقوقی وزارت امور زنان، نوریه حق نگر رئیسه جندر اداره امور و محترمه شیما «فضلی» آمره جندر وزارت ترانسپورت از محو خشونت علیه زنان صحبت همه جانبه نمودند  محفل با دعای خیر خاتمه بخشید.