به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیدگی به مشکلات وخواست های شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیدگی به مشکلات وخواست های شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی

  به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیدگی به مشکلات وخواست های شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی و موتر داران جلسه ای تحت ریاست محترم سید ولی سلطان معین پالیسی و پلانگذاری و نماینده های وزارت خانه های ذیربط(امورداخله، مالیه، فوایید عامه، شاروالی کابل، روئسای شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی به تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۵در تالار وزارت ترانسپورت دایر گردید.

در این نشست ابتدا رئسای شرکت و اتحادیه های ترانسپورتی نظریات و پیشنهادات شانرا مشخصاً به مسئولین اداره های ذیربط جهت بهبود و راه حل در امورات ترانسپورتی باربری و مسافر بری ارائیه نمودند.

 متعاقبا مسئولین وزارت خانه های ذیربط هرکدام به نوبه خود نظریات شانرا بخاطر راه حل و رسیدگی به مشکلات ترانسپورتی بیان داشته وعده نمودند تا هرچه زودتر مطابق پالیسی دولت تسهیلات لازم را به آنان مهیا سازند.

در اخیر جلسه تصمیم براین شد تا طرح مشخص رابه زودترین فرصت با هما هنگی ادارات ذیربط بخاطر بیرون رفت از مشکلات ترانسپورتی ترتیب با درنظرداشت خواست ها و پیشنهادات شرکت های ترانسپورتی ،ترتیب جهت عملی آن به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد گردد.