از 9 حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در وزارت ترانسپورت گرامیداشت به عمل آمد. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

از 9 حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در وزارت ترانسپورت گرامیداشت به عمل آمد.

از 9 حوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در وزارت ترانسپورت گرامیداشت به عمل آمد.

محفلی که به همین مناسبت در وزارت ترانسپورت دایر گردیده  بود  پوهنمل دوکتور محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت این روز را به تمام نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ، در سراسر افغانستان به منظور تامین امنیت ، دفاع از منافع ملی و اراضی کشور شبانه روز تلاش می نمایند تبریک گفته و نیروهای دفاعی  و امنیتی را قهرمانان واقعی  و دلیران این سرزمین خطاب نمودند.

آقای بتاش گفت ، شهامت و قهرمانی سربازان دلیر باعث گردیده که روزانه صد ها وسایط مسافربری و باربری به منظور انتقال همشهریان و اموال تجار در سراسر کشور تردد می نمایند و همچنان باورمندی بخش سرمایه گذاری در عرصه ترانسپورت بیشتر گردیده، که این خود از تلاش ها و فداکاری های نیروهای امنیتی در بخش تامین امنیت می باشد.

در اخیر محفل شمار از نیروهای امنیتی  به منظور تلاش ها و خدمات شان از طرف وزیر ترانسپورت مورد تقدیر و تشویش قرار گرفتند.