جلسه گزارش دهی وزارت ترانسپورت به نماینده فوق العاده رئیس جمهور در ا مور اصلاحات و حکومت داری خوب با حضور داشت مقامات محترم وزارت ترانسپورت جلالتماب محمد الله «بتاش» وزیر وزارت ترانسپورت، محترم سید ولی «سلطان» معین پالیسی و برنامه ها، محترمه فوضیه (احسانی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

جلسه گزارش دهی وزارت ترانسپورت به نماینده فوق العاده رئیس جمهور در ا مور اصلاحات و حکومت داری خوب با حضور داشت مقامات محترم وزارت ترانسپورت جلالتماب محمد الله «بتاش» وزیر وزارت ترانسپورت، محترم سید ولی «سلطان» معین پالیسی و برنامه ها، محترمه فوضیه (احسانی

جلسه گزارش دهی وزارت ترانسپورت به نماینده فوق العاده رئیس جمهور در ا مور اصلاحات و حکومت داری خوب با حضور داشت مقامات محترم وزارت ترانسپورت جلالتماب محمد الله «بتاش» وزیر وزارت ترانسپورت، محترم سید ولی «سلطان» معین پالیسی و برنامه ها، محترمه فوضیه (احسانی) معین مالی و اداری، روئسا و مشاورین وزارت ترانسپورت ساعت 10 قبل از ظهر به تاریخ 17/12/1395 در تالار کنفرانس وزارت دایر گردید.

جلسه با قرائت چند از آیات کلام الله مجید آغاز و با پخش سرود ملی رسما شروع گردید. بعدا جلالتماب محترم وزیر ضمن خوش آمدید به مهمانان بیانیه عالمانه شان را ایراد نموده و راجع به دست آورد های وزارت معلومات دادند. سپس جلالتماب احمد ضیا «مسعود» پیرامون اهمیت ترانسپورت و هدف تشریف آوری شان معلومات دادند. متعاقبا محترم معین پالیسی و برنامه ها گزارش مکمل یک ساله و دست آورد های وزارت را با جزئیات آن قرائت نمودند و سپس محترم رئیس پلان راجع به پلان های آینده  چالش ها و پیشنهادات وزارت معلومات ارائه نمودند بعدا هیئت همراه جلالتماب نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب سوالات را مطرح نمودند که جلالتماب وزیر به تمام سوالات جواب قناعت بخش ارایه نمودند و سپس محترم رئیس صاحب تخنیکی پیرامون طرح های علمی و مسلکی که به خاطر استندرد ساختن عرضه خدمات ترانسپورتی و توسعه ترانسپورت که مجموعا 15 طرح میگردید معلومات مکمل داده شد که مورد توجه جناب نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب قرار گرفت و بخاطر تطبیق آن حمایت شان را ابراز نمودند و در خاتمه با اظهار رضایت از اجراات وزارت ترانسپورت و حمایت جناب شان مقامات و پرسونل ترانسپورت را بخاطر اجراات بهتر و بیشتر تشویق نمودند.