هشتم مارچ روز بین المللی زن به تاریخ 22/12/1395 در تالار وزارت ترانسپورت با حضور داشت محترم پوهندوی سیدولی) سلطان ) معین پالیسی و برنامه ها و محترمه فوضیه (احسانی) معین مالی واداری - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

هشتم مارچ روز بین المللی زن به تاریخ 22/12/1395 در تالار وزارت ترانسپورت با حضور داشت محترم پوهندوی سیدولی) سلطان ) معین پالیسی و برنامه ها و محترمه فوضیه (احسانی) معین مالی واداری

هشتم مارچ روز بین المللی زن به تاریخ 22/12/1395 در تالار وزارت ترانسپورت با حضور داشت محترم پوهندوی سیدولی) سلطان ) معین پالیسی و برنامه ها و محترمه فوضیه (احسانی) معین مالی واداری، روئسای محترم و نماینده گان محترم ریاست اجرائیه، معاونیت اول ریاست جمهوری و وزارت امور زنان، کمیشنرحقوق بشر و اداره امور در محفل حضور داشتند.

محفل با آیات چند از کلام الله مجید آغاز وبا پخش سرود ملی رسما شروع گردید.

ابتدامحترم فوضیه (احسانی)‌معین مالی واداری ضمن خوش آمدید به مهمانان بیانیه افتتاحیه شانرا پیرامون محفل فوق الذکر ایراد نموده و راجع به هشتم مارچ روز بین المللی زن صحبت همه جانبه نمودند. متعاقبا نماینده گان محترم ریاست اجرائیه، معاون اول ریاست جمهوری، کمیشنر حقوق بشر، رئیس زنان اداره امور هرکدام به نوبه خویش در مورد هشتم مارچ روز بین المللی زن بیانیه و پیام مقامات صالحه ایراد نمودند. درین محفل از توانایی های زن، اتحاد و همبستگی آنها از سهم گیری فعال شان در هر عرصه رشد و ترقی جامعه و کشور می گردد صحبت های همه جانبه صورت گرفته. سپس  از تلاش و زحماتی آمریت جندر قدر دانی بعمل آمد و تقدیر نامه هایکه از جانب رهبری وزارت برای  یک تعداد خانم های پر تلاش و زحمت کش ترتیب داده شده بود برای شان در محفل یاد شده توزیع گردید.