کنفرانس آگاهی دهی سیستم TIR که محترم پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه های وزارت ترانسپورت حضورداشت دایرگردید. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

کنفرانس آگاهی دهی سیستم TIR که محترم پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه های وزارت ترانسپورت حضورداشت دایرگردید.

کنفرانس ملی TIR                                    چهار شنبه 20 ثور 1396، مکان هوتل کابل استار

کنفرانس آگاهی دهی سیستم TIR که محترم پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه های وزارت ترانسپورت و نماینده گان روئسای شرکت و اتحادیه های ترانسپورتی و متخصصین اتاق تجارت، ترانسپورت، مالیه حضور داشتند. ابتدا جلسه با قرائت چند از ایات کلام الله مجید شروع و با پخش سرود ملی رسما آغاز گردید. اولا پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان معین پالیسی و برنامه های وزارت صحبت نموده گفت: شرکت های ترانسپورتی جهت سهولت شان درسیستم تیر که آنهارا به بازار های اروپا وصل مینماید و سهولت های لازم را برای تجار در مسیر شاهراه و گمرکات کشور های عضو محیا مینماید صحبت نمود. سپس نمایندگان آتاق های تجارت، مالیه، ترانسپورت پیرامون موضوع صحبت همه جانبه نمودند. و در اخیر نماینده شرکت ترانسپورتی (میرزک وال) که در فعال ساختن سیستم تیر و عیار ساختن وسایط خویش مطابق نورم های سنجیده شده و ستندرد سیستم تیر عیار ساخته و بخاطر تشویق شرکت های دیگر ترانسپورتی از طرف مقامات وزارت برای شان لوح سپاس داده شد و کنفرانس بعد از شنیدین نظریات متخصصین و پرابلم های شرکت با تصمیم گیری در راه حل مشکلات  های شان نظریات شانرا ایرائیه نمودند و کنفرانس با دعای خیر خاتمه بخشید.