روز چهارشنبه مورخ 11/5/1396 محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت از جانب جلالتماب محترم داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرائیه کشوربه کارکنان این وزارت معرفی و رسما به کارخویش آغاز کرد. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

روز چهارشنبه مورخ 11/5/1396 محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت از جانب جلالتماب محترم داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرائیه کشوربه کارکنان این وزارت معرفی و رسما به کارخویش آغاز کرد.

 روز چهارشنبه مورخ 11/5/1396 محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت از جانب جلالتماب محترم داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرائیه کشوربه کارکنان این وزارت معرفی و رسما  به کارخویش آغاز کرد.

محفلی که به همین مناسبت در تالار وزارت ترانسپورت برگزار گردیده بود اعضای محترم کابینه ، اعضای محترم شورای ملی ، تعدادی از اعضای محترم جامعه مدنی، هیات رهبری و کارمندان وزارت ترانسپورت 

وزارت ترانسپورت توسط عبدالسبحان روف معاون پالیسی ریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست نیز شرکت ورزیده بودند.

محفل با تلاوت آیات قران مجید آغاز،بعداحکم مقام عالی ریاست جمهوری به ارتباط محترم محمد حمید "طهماسی" به عنوان سرپرست جمهوری قرائت گردید.

درادامه جلالتماب محترم داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرائیه حکومت وحدت ملی طی سخنان وزارت ترانسپورت را بخاطر عرضه خدمات ترانسپورتی و اتصال منطقوی کلیدی عنوان نموده ، از خدمات محترم پوهنمل دوکتور محمد الله بتاش وزیرپیشین ترانسپورت قدردانی وبرای محترم محمد حمید "طهماسی"  سرپرست ونامزد وزیر وزارت ترانسپورت را تبریک گفته و همچنان از هیات رهبری و کارمندان این وزارت خواست تا جهت خدمت به وطن و آوردن اصلاحات  با ایشان همکاری همه جانبه نمایند.

متعقبا محترم پوهنمل دوکتور محمد الله بتاش تغیر و تبدل در ادارات دولتی را روال حکومت داری عنوان نموده  گفت: بخاطر انجام درست کار ، عرضه خدمات ترانسپورتی تا حال از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده  ودرمدت اجرای وظیفه هیچ گاه به هیچ کسی بخاطر دامن زدن موضوعات سیاسی ، قومی و سمتی اجازه نداده است.

بعداً محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزات ترانسپورت از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری به خاطر تعیین ایشان در این پست تشکری نموده؛ برنامه های کاری خویش را ارائه نمودند.

سرپرست وزارت ترانسپورت گفت در حال حاضر جایگاه ترانسپورت نگران کننده می باشد و این وزارت همانند سایر وزارت ها چالش های عام دارد که همه ادارات افغانستان را رنج میدهد، مشکلات چون پراگنده گی تشکیلاتی ، جمع آوری و مدیریت غیر شفاف عواید،ضعف ظرفیتی بخش تفتیش، چارچوب قانونی سکتور ترانسپورتی، استخدام اشخاص و افراد نیاز به توجه و تغیر مدیریت به موقع دارد.

موصوف اضافه نمودند تقویت تشکیلاتی، انجام یک بررسی تخنیکی از ظرفیت ، وضعیت تشکیلاتی و چارچوب حقوقی،اصلاحات در هسته استخدام وزارت و بخش تفتیش داخلی با کمک رهبری حکومت و کمیسیون محترم اصلاحات اداری،ایجاد سیستم اتوماتیک شفاف جمع آوری تکس ترانسپورتی در بنادر، پیگیری و تسریع روند طی مراحل قانون ترانسپورت،ایجادوتقویه زمینه همکاری و هماهنگی سیستماتیک در سطح رهبری عالی و میانه وهمچنان ایجاد شفافیت و تغیر چهره فعلی این وزارت را از اولویت های کاری شان عنوان نمودند.

در ختم محفل  جلالتماب محترم داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرائیه  در حالیکه شماری از وزرای کابینه، وکلای شورای ملی و هیات رهبری وزارت ترانسپورت نیز حضورداشتند، محترم محمدحمید"طهماسی" را تا دفتر کاری شان همراهی نموده و برایش موفقیت در راه خدمت  به مردم و کشور آرزو نمودند.