محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت با هیات اداره محترم سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یا سیگار در دفتر کاری شان ملاقات نمودند. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت با هیات اداره محترم سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یا سیگار در دفتر کاری شان ملاقات نمودند.

محترم محمدحمید"طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت با هیات اداره محترم سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یا سیگاردردفتر کاری شان ملاقات نمودند.

ابتدا هیات اداره محترم سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یا سیگار از ملاقات با وزیر ترانسپورت تشکری نموده پرسش های که در رابطه به ترانسپورت داشتند مطرح نمودند.

بعدا محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت مبارزه با فساد، الکترونیکی سازی بخش های عایداتی،بازنگری تشکیلاتی،عرضه خدمات ترانسپورتی ، تامین روابط نیک و جلب توجه دونر ها و کشورهای کمک کننده در بخش ترانسپورت را از اولویت های کاریشان عنوان نمودند.

درهمین حال هیات اداره محترم سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یا سیگارازپلان و برنامه های محترم محمد حمید "طهماسی" سرپرست وزارت ترانسپورت استقبال نموده وهمکاری شان را در این زمینه اعلان نمودند .