به اساس هدايت محترم محمد حميد "طهماسي"سر پرست وزرات ترانسپورت در اولين جلسه هيات رهبري به رياست هاي مربوطه به منظور ارايه پریزنتيشن از بخش هاي مربوطه جهت بيرون رفت از مشكلات مطابق تقسيم اوقات ترتيب شده - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

به اساس هدايت محترم محمد حميد "طهماسي"سر پرست وزرات ترانسپورت در اولين جلسه هيات رهبري به رياست هاي مربوطه به منظور ارايه پریزنتيشن از بخش هاي مربوطه جهت بيرون رفت از مشكلات مطابق تقسيم اوقات ترتيب شده

به اساس هدايت محترم محمد حميد "طهماسي"سر پرست وزرات ترانسپورت در اولين جلسه هيات رهبري به رياست هاي مربوطه به منظور ارايه پریزنتيشن از بخش هاي مربوطه جهت بيرون رفت از مشكلات  مطابق تقسيم اوقات ترتيب شده ،امروز رياست منابع بشري وزارت ترانسپورت پرزنتيشن شانرا ارايه نمود.

محترم محمد حميد "طهماسي" سرپرست وزارت ترانسپورت مشكلات موجود در بخش تشكيلات را جديد عنوان نموده به بخش مربوطه دستور دادند ،تا به زود ترين فرصت چارت تشكيلاتي وزارت ترانسپورت را مطابق عصر فعلي و با درنظر داشت قانون اساسي كشور ترتيب نمايند.