به منظور تنظیم ترانسپورت شهری اقدامات عملی روی دست گرفته میشود - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

به منظور تنظیم ترانسپورت شهری اقدامات عملی روی دست گرفته میشود

به منظور تنظیم ترانسپورت شهری اقدامات عملی روی دست گرفته میشود

محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت به منظور رسيده گي به مشكلات ترانسپورت شهري با مسولين مربوط تدوير جلسه نمود.

وزيرمحترم ترانسپورت وضعيت فعلي ترانسپورت شهر كابل را نگران كننده عنوان نموده و به مسولين مربوطه جهت بيرون رفت از مشكلات موجود هدايت دادند تا طرح مشخص و پلان عملي را با در نظر داشت واقعيت هاي عيني با هماهنگي و همكاري شاروالي محترم كابل و ساير ادارات ذيربط در مدت سه يوم ترتيب و كار عملي آنرا با همكاري و هماهنگي بخش هاي مربوط در شهر كابل آغاز نمايند.

همچنان محترم طهماسي، مسولين ترانسپورت شهري را موظف نمودند، تا شركت هاي ترانسپورتي شهري رابه اساس ظرفيت تخنيكي و كاري آن بازنگري نموده، و لين هاي شهري رابا نصب علايم در وسايط مشخص نمايند.