جلسه مشترک هماهنگی به منظور کاهش ازدحام ترافیکی و آوردن نظم ترانسپورت عامه در شهر کابل میان ادارات ذیدخل برگزار گردید. - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

جلسه مشترک هماهنگی به منظور کاهش ازدحام ترافیکی و آوردن نظم ترانسپورت عامه در شهر کابل میان ادارات ذیدخل برگزار گردید.

 

جلسه مشترک هماهنگی به منظور کاهش ازدحام ترافیکی و آوردن نظم ترانسپورت عامه در شهر کابل میان ادارات ذیدخل برگزار گردید.

جلسه مشترک هماهنگی به منظور کاهش ازدحام ترافیکی و آوردن تسهیلات لازم به همشهریان عزیزمیان وزارت ترانسپورت، شاروالی محترم کابل و قوماندانی محترم زون 101 آسمایی درشاروالی محترم کابل تدویریافت.

ابتدا مسولین مربوطه ادارات ازپیشرفت های کارعملی شان در ساحات مختلف به اساس تصامیم جلسه قبلی به حاضرین گزارش مفصل ارائیه نموده، اقدامات اخیروهماهنگی ادارات مربوطه را بخاطر تطبیق پلان عملی در شهر کابل موثردانستند.

در جلسه بعداز بحث های همه جانبه تصامیم ذیل اتخاذ وبه مسولین مربوطه هدایات لازم داده شد.

1- در نظر گرفتن محل مناسب به دست فروشان با درنظرداشت نیازمندی شان.

2- بازسازی ساحات پاک کاری شده با در نظر داشت خدمات سیستم ترانسپورتی.

3- پاک کاری ایستگاه های شهری احداث شده قبلی از وجود دست فروشان.

4- صحبت به منظوررسیده گی به مداخلات افراد دارای معلولیت دربخش ترانسپورت با رهبری وزارت محترم کار،امور اجتماعی، شهدا و معلولین.

5- نصب استيكرهاي مشخص در وسایط ترانسپورتی جهت تثبیت لین ها به تمام وسایط مطابق جواز ترانسپورتی.

6- جلوگیری از فعالیت وسایط بدون استيكرترانسپوتي در شهر کابل.

7- آماده ساختن طرزالعمل مشخص به منظور فعالیت و تردد وسایط پلیت شخصی دربخش ترانسپورت شهری.