25 عراده بس شهری و 3 عراده تراکتور کمک کشور دوست و برادر اوزبیکستان رسما در بندر حیرتان به مقامات افغانی تسلیم داده شد. - وزارت ترانسپورت

25 عراده بس شهری و 3 عراده تراکتور کمک کشور دوست و برادر اوزبیکستان رسما در بندر حیرتان به مقامات افغانی تسلیم داده شد.

25 عراده بس شهری و 3 عراده تراکتور کمک کشور دوست و برادر  اوزبیکستان رسما در بندر حیرتان به مقامات افغانی تسلیم داده شد.

محفل که به همین مناسبت در بندر حیرتان برگزار یافته بود، محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت تشریف آوری هیات کشور دوست اوزبیکستان را خیر مقدم عرض نموده، زبان، مرز و فرهنگ مشترک میان دوملت بزرگ دوست وبا هم برادرافغانستان واوزبیکستان را وصل دوملت بزرگ دانسته، از کمک های کشور دوست و برادر اوزبیکستان در تمام عرصه ها به ویژه ترانسپورت و ترانزیت قدردانی نموده، فراهم آوری تسهیلات لازم ترانسپورتی میان دو کشوررا ازاولویت های کاریشان عنوان نمودند.

وزیرترانسپورت افغانستان، به منظورتداوم ارتباطات برادرانه و دوستانه میان دو کشور امضا موافقتنامه ترانسپورتی را مهم دانسته، از جناب محترم عصمت الله ارگش اوف نماینده خاص ریس جمهورجمهوری اوزبیکستان خواستند تا متن مسوده موافقتنامه ترانسپورتی میان افغانستان و اوزبیکستان که از طریق مراجع دیپلماتیک فرستاده شده است پیگیری نمایند تا باشد روزی شاهد راه ترانسپورتی ، تزانزیتی و اتصال هردوکشورا از طریق بندر حیرتان را مهیا بسازیم.

در همین حال جناب محترم عصمت الله ارگاش اوف نماینده خاص ریس جمهور جمهوری اوزبیکستان در امور افغانستان، برقراری روابط وهمکاری ها فرهنگی، ترانسپورتی، ترانزیتی و انرژی را میان دو کشور در شرایط کنونی مهم عنوان نموده، وتاکید نمود که ریس جمهور اوزبیکستان به منظورتحکیم و گسترش روابط میان دو کشورعلاقه و توجه جدی داشته عنقریب قونسل گری افغانستان در شهرک ترمز افتتاح ودرمرکز تحصیلی ترمز مخصوص زمینه تحصیل به 100 تن از جوانان افغان بخاطر ادامه تحصیل شان مهیا گردیده و ریس جمهوری اوزبیکستان در این مورد هدایات صریح صادر نموده وهچمنان از ماه جولای سال جاری در قیمت برق مصرفی وارداتی افغانستان کاهش صورت میگیرد.

آقای عصمت الله ارگش اوف، از مهمان نوازی مقامات ومردم افغانستان سپاسگذاری نموده گفت: دولت ومردم اوزبیکستان همیشه در کنار مردم دوست وبرادرافغانستان قرار خواهد داشت.

قابل یادهانی است که 25 عراده بس شهری و 3 عراده تراکتور در سفر اخیر جلالتماب محترم ریس جمهور افغانستان به کشور دوست و برادر اوزبیکستان از طرف جلالتماب محترم ریس جمهور اوزبیکستان به شکل تحفه مردم کشور دوست و برادر اوزبیکستان وعده داده شد بود.