محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با دوکانداران جوار شرقی ریاست تصدی مسافر بری ملی بس ملاقات نمود. - وزارت ترانسپورت

محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با دوکانداران جوار شرقی ریاست تصدی مسافر بری ملی بس ملاقات نمود.

محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با دوکانداران جوار شرقی ریاست تصدی مسافر بری ملی بس ملاقات نمود.

در این ملاقات دوکانداران نظریات خویش را پیرامون چگونگی انسداد دوکان های شان ابراز داشته و از وزارت خواستار باز شدن دوکان ها و ادامه فعالیت های شان در این ساحه گردید.

وزیرمحترم ترانسپورت، بعد از استماع نظریات آنها به ریاست تفتیش داخلی، ریاست تصدی مسافربری ملی بس و مشاور حقوقی وزارت هدایت داد تا موضوع را پیگیری نموده و با در نظر داشت حکم قانون به این قضیه رسیدگی نمایند. 

آقای طهماسی، حمایت از سرمایه گذاران و همکاری با قشر زحمت کش و پرتلاش جامعه را در مطابقت به حکم قانون از اولویت های کاری شان عنوان کرده  و تاکید نمودند که منبعد افراد فاسد و استفاده جو در وزارت ترانسپورت جایگاه ندارد و نیز از دوكانداران خواست تا بخاطر شناسایی افراد فاسد و استفاده جو با این اداره همکاری همه جانبه نمایند.

در اخیر نماینده های دوکانداران ضمن تقدیر و سپاس، ازتصمیم وزیر ترانسپورت استقبال نموده و بخاطر شناسايی افراد مفسید و استفاده جو اعلام همکاری و آمادگی نمودند.