توظیف تیم کنترولی به منظور آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و رسیده گی به مشکلات هموطنان عزیز در بخش ترانسپورت. - وزارت ترانسپورت

توظیف تیم کنترولی به منظور آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و رسیده گی به مشکلات هموطنان عزیز در بخش ترانسپورت.

توظیف تیم کنترولی به منظور آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و رسیده گی به مشکلات هموطنان عزیز در بخش ترانسپورت.

رهبری وزارت ترانسپورت به منظورآوردن اصلاحات، مبارزه بافساد اداری، دربخش های جمع آوری عوایدترانسپورتی جلوگیری ازاخاذی های غیرقانونی وپاسخگویی ازروندجمع آوری عواید ترانسپورتی به هموطنان عزیزطرح های جدید را روی دست گرفته است.که به اساس هدایت محترم محمد حمید طهماسی وزیرترانسپورت تیمی متشکل از بخش های مطبوعات و ریاست ترانسپورت زمینی این وزارت تشکیل واین تیم غرض کنترول از بخش های مربوطه وجلوگیری از اخاذی های غیرقانونی عملا کارشان را اغازنمودند.

بناازتمام دریوران محترم وهموطنان عزیزتقاضامندیم تا بخاطرآوردن اصلاحات باماهمکاری نموده هرنوع تخلف ورزی ویاهم اضافه ستانی وبدرفتاری که از طرف مامورین وزارت ترانسپورت درتمام نقاط افغانستان صورت میگیرد.وشماشاهد آن هستید ویاهم مواردغیرقانونی رامشاهده می نمایید لطف نموده موضوع رابا ماشریک ساخته وجیبه دینی تان را ادا نمایید تاباشدافراد استفاده جو وخلاف کار شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود.

شماره تماس :  135 وزارت ترانسپورت

شماره موبایل :0744431343