امضأ تفاهمنامه همکاری میان وزارت ترانسپورت و وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتی پیرامون رسانیدن خدمات پُستی از مرکز به ولایات کشور. - وزارت ترانسپورت

امضأ تفاهمنامه همکاری میان وزارت ترانسپورت و وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتی پیرامون رسانیدن خدمات پُستی از مرکز به ولایات کشور.

امضأ تفاهمنامه همکاری میان وزارت ترانسپورت و وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتی پیرامون رسانیدن خدمات پُستی از مرکز به ولایات کشور.

امروز چهارشنبه مورخ ١٣٩٦/١٢/١٦ تفاهمنامه همکاری میان وزارت ترانسپورت و وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتی پیرامون رسانیدن خدمات پُستی از مرکز به ولایات کشوربه امضا رسيد.

محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت، آوردن تسهيلات لازم، عرضه خدمات ترانسپورتي معياري، و استندرد سازي شركت هاي ترانسپورتي را به منظور عرضه خدمات با كيفيت و منظم در كشور از اولويت هاي كاري اش عنوان نموده، امضا تفاهم نامه خدمات پُستي با وزارت محترم مخابرات و تكنالوژي معلوماتي را يك گام مثبت در بخش تسهيلات و خدمات بهتر به هموطنان عزيز در كشور دانست.

 وزیرترانسپورت، تاكيد نمود كه باامضا این تفاهمنامه امنیت ومصونيت اشیا و اجناس ضمانت شده و وزارت ترانسپورت در معرفی شرکت های که دارای اهلیت حقوقی وقانونی باشند با وزارت مخابرات وتکنالوزی معلوماتی همکاری لازم را خواهد نمود.

در همين حال محترم شهزاد گل آريوبي  وزیرمخابرات وتکنالوزی معلوماتی، امضا تفاهم نامه پُستي ميان اين دو وزارت را در بخش عرضه خدمات بهتر پستی به هموطنان عزيز مهم و ارزنده عنوان نموده گفت، با عملي شدن اين برنامه در عوايد اداره افغان پست  تغيرات مثبت به وجود خواهد آمد.

در اخير كنفرانس تفاهمنامه خدمات پُستي توسط محترم ویس سلطانی ریس هماهنگی امور ولایات و نماينده گي هاي خارجي وزارت ترانسپورت و محترم احمد وحيد ويس ریس افغان پست وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتی باحضورداشت محترم محمد حمید طهماسی وزیرترانسپورت ومحترم شهزادگل آريوبي وزیرمحترم مخابرات وتکنالوزی معلوماتی به امضا رسید.