جلسه هماهنگی کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم ترانسپورت شهر کابل در شاروالی کابل دایر گردید. - وزارت ترانسپورت

جلسه هماهنگی کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم ترانسپورت شهر کابل در شاروالی کابل دایر گردید.

 جلسه هماهنگی کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم ترانسپورت شهر کابل در شاروالی کابل دایر گردید.

جلسه هماهنگی کمیسیون کاهش ازدحام ترافیکی و تنظیم خدمات ترانسپورتی درشهر کابل، با اشتراک محترم محمد حمید طهماسی وزیرترانسپورت، محترم عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل ومحترم محمد داوود امین قوماندان امنیه ولایت کابل دایرگردید.

درنخست محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با ابراز سپاس از نهاد های همکار در کمیسیون مختلط، ایجاد هماهنگی میان نهادهای همکار را دراین کمیسیون به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی و آوردن تسهیلات لازم به هموطنان عزیز ارزنده و ارزشمند عنوان نمودند.

در جلسه بعد از بحث هایی همه جانبه و ارایه پریزنتیشن در رابطه به تنظیم ترانسپورت و کاهش ازدحام در شهر کابل از طرف عنایت الله حفیظ مشاور وزارت ترانسپورت، تصامیم ذیل اتخاذ گردید.

  • بازنگری طرح ترانسپورت شهری درهماهنگی با ادارات مربوطه.
  • جلوگیری از عبور و مرور وسایط باربری در داخل شهر از طرف روز.
  • قانونمند ساختن و تنظیم فعالیت هایی وسایط شخصی در شهرکابل.
  • ساحات مزدحم شهر توسط ریاست ترانسپورت شهری  با همکاری ادارات همکار بررسی و مطابق نیازمندی وسایط ترانسپورتی توظیف گردد.
  • انتقال هده های وسایط مسافربری از داخل شهر به دروازه ها شهر کابل.
  • احداث ترمینل هایی ترانسپورتی در دروازه های شهر کابل در هماهنگی با ادارات مربوطه.
  • سرعت بخشیدن ترمیم وسایط بس های شهری تصدی ملی بس و حمایت از شرکت های ترانسپورت شهری به منظورعرضه خدمات بهتر ترانسپورتی
  • جلوگیری از مداخلات غیرقانونی اشخاص داری معلولیت  و خودسری ها در بخش ترانسپورت شهری و ایجاد راه کار منظم در هماهنگی با وزارت محترم کار،         اموراجتماعی، شهدا و معلولین.
  • ایجاد هماهنگی میان ادارات همکار در جهت آگاهی عامه از جریان فعالیت های کمیسیون مربوطه و ترویج فرهنگ استفاده از خدمات ترانسپورتی.