هیئت رهبری وزارت - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

هیئت رهبری وزارت

  • بیوگرافی وزیرصاحب ترانسپورت وهوانوردی ملکی
  • بیوگرافی معین پلان وپالسی 
  • بیوگرافی معین مالی واداری