بیوگرافی معین پلان گذاری وپالیسی - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی معین پلان گذاری وپالیسی

 

    پوهندوی داکتر سید ولی سلطان معین  پلان گذاری وپالیسی

  درسال 1336 درولایت خوست متولد گردیده ، تحصیلات ابتدائی اش را درمکتب ابتدائی جمال مینه شهر کابل ، تحصیلات دوره ثانوی اش را درلیسه های حبیبیه شهر کابل وغرغنبت ولایت خوست به پایان رسانیده وبعدازسپری نمودن امتحان کانکور درسال 1354 شامل پوهنتون پولی تخنیک گردیده وسند فوق لسانس رادرسال 1358 بدست آورده ، وبحیث استاد درتخنیکم اتو میخانیکی کابل اشغال وظیفه ، درسال 1395 به خدمت زیر بیرق جلب گردیده وبعداز اتمام موفقانه خدمت عسکری درسال 1360 درکادرعلمی پوهنحی انجینری پوهنتون ننگرهار بحیث استاد شامل وبعدازگذشت یکسال خدمت درآن پوهنتون ، تبدیلاً بحیث استاد پوهنحی تکنالوژِ کمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل تقرر حاصل نمودن:

سید ولی سلطان ازتیزس دوکتورای شان دربخش علوم کمیای درانستیتوت کمیاوی اکادمی علوم جمهوری تاجکستان بنام و.ا.ی نیکتین دفاع نموده وسند علمی دوکتورارا ازوزارت تحصیلات وعلوم فدراسیون روسیه بدست آوردند:

داکتر سید ولی سلطان برعلاوه تدریس درپوهنتون پولی تخنیک ، مسئولیت های مختلف دولتی واجتماعی : ذیل رانیز با موفقیت انجام داده است.

بحیث معاون اتحادیه های صنفی افغانستان ، دستیار رئیس جمهور اسبق افغانستان ورئیس اداره احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی ریاست جمهوری ، سکرترسفارت افغانستان درشهر ماسکو پایتخت اتحاد شوری سابق ، ودر13سال های اخیر بحیث رئیس اداره  شوراها ورئیس اداره روابط بین الملل اداره امور، رئیس اداره روابط حکومتی دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی ، رئیس اداره فرهنگی وخدمات اجتماعی ومعاون پالیسی ریاست عمومی اداره امورودارالانشای شورای وزیران اجرای وظیفه نموده است واکنون به اساس حکم شماره (2271) مورخ 19/11/1394 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بحیث معین پالیسی وپلانگذاری وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی باحفظ حقوق کادرعلمی شان ، تقرر حاصل نموده است.