بیوگرافی معین مالی واداری - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی معین مالی واداری

معرفی محترمه فوضیه احسانی

معین مالی واداری وزارت ترانسپورت

محترمه فوضیه احسانی بنت احمد علی در سال 1363 در قریه چهل باغتو ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی در یک خانواده تعلیم یافته و علم پرور متولد گردید.  خانواده احسانی در قسمت تعلیم و تربیه در ولسوالی شان مشهور بوده و از سوی مردم محل مورد احترام قرار داشت. پدر خانم احسانی یکی از مجاهدین پیشتاز در  ولایت غزنی بوده و بنا بر مشکلات آن زمان، مانند میلیون ها هموطن دیگر مجبور به هجرت گردید.

از آنجائیکه خانواده خانم احسانی، به تعلیم و تحصیل علاقه و توجه خاص داشت، همه اعضای خانواده، به شمول فوضیه احسانی در دیار هجرت شامل مکتب گردید.

خانم احسانی در سال 2001 از لیسه عالی شاهد نصرت، در مشهد ایران به درجه اعلی فارغ گردید و در سال 2002 در امتحان کانکور در تهران ثبت نام نمود.  موصوفه توانست نمرات بلند را اخذ نموده و در پوهنتون شاهد، تهران، به دوره لسانس در رشته اداره و منجمنت( مدیریت و برنامه ریزی) شامل گردد.

بعد از سپری موفقانه دوره لیسانس، به عنوان محصل شایسته، یکبار دیگر برایش فرصت اشتراک در کانکور داده شد. او توانست در امتحانات مقطع ماستری موفق گردیده، و شامل پوهنتون تهران، که یکی از معتبر ترین پوهنتون ها در منطقه می باشد، گردد. خانم احسانی از سال 2007 الی 2010 مشغول تحصیل درین نهاد بوده و ماستری اش را در اداره و منجمنت موفقانه به پایان رساند.

خانم احسانی بنابر علاقه که در قسمت خدمت به مردم خود داشت، بعد از تکمیل مقطع ماستری در همان سال به وطن برگشت و به تدریس در موسسات خصوصی در کابل، از جمله پوهنتون کاتب، موسسه تحصیلات عالی خصوصی رابعه بلخی و موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد پرداخت.

فوضیه احسانی، وظایف ذیل را در کنار تدریس به عهده داشت:

نومبر 2013 الی اگست 2016

رئیس قوانین و ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت

مسوولیت های عمده:

 • انجام تمامی امور مربوط به ریاست، و وارسی از امور روزمره.
 • نماینده گی از وزارت در جلسات وزارت های محترم امور خارجه، امور داخله، فواید عامه و وزارت اقتصاد.
 • کار به صفت فوکل پاینت موافقتنامه های منطقوی ترانسپورتی مانند راه لاجورد، چابهار CBTA و سایر موافقتنامه های دوجانبه.
 • تهیه بیانیه ها، بریفنگ نوت ها و اسناد لازم سفرهای جلالتماب وزیر وزارت ترانسپورت و معینان محترم شان.
 • سهم و حضور فعال در مجالس رهبری و تصمیم گیری ها در مورد بودجه، پلان سالانه وزارت، گزارشدهی به مقام عالی ریاست جمهوری و اصلاحات در وزارت.
 • تهیه مسوده های قوانین، مقرره ها و طرزالعمل های مورد نیاز وزارت در هماهنگی و مشوره با نهاد های ذیربط.
 • نظارت از قرار داد ها با شرکت های ترانسپورتی.

 

اپریل 2012- نومبر2013:

مشاور مالی و اداری مقام وزارت ترانسپورت:

مسئولیت های عمده:

 •  مشوره در امور مالی و اداری به جلالتماب وزیر و معینان محترم وزارت ترانسپورت.
 • مشوره و کمک در قسمت تهیه پلانهای سالانه، تخصیص بودجه ها و رهنمایی ریاست های مربوط این وزارت در امور اداره و مالی.
 •  سهم در تهیه گزارشات مالی واداری سالانه وزارت به ریاست محترم اداره امور.
 •  تهیه گزارشات مالی و اداری به مقام وزارت.
 •  نقش در طرح پالیسی ها و استراتیژی ها جهت بهبود و اصلاحات در امور مالی و اداری وزارت.
 • انجام نیاز سنجی های لازم در بخش مالی و اداری وزارت.

 

اکتوبر 2010- مارچ 2012

 هماهنگ کننده امور قضایی و آموزشی در پروژه اکت – شفافیت و حسابدهی که از سوی اداره UNDP  تمویل و در اداره عالی مبارزه با فساد اداری اجرا می گردید.

مسئولیت های عمده:

 • ایجاد هماهنگی و تسهیلات، با ادارات ذیربط منجمله، ستره محکمه ج.ا.ا، لوی سارنوالی، وزارت محترم امور داخله و سایر ادارات.
 • برگزاری و تنظیم بر نامه های آموزیشی برای کار کنان دفتر مرکزی و ولایتی اداره عالی مبارزه با فساد اداری جهت آگاهی و دانش بیشتر.
 • تشریح پالیسی ها، طرزالعمل ها و تصامیم جدید در مورد مبارزه با فساد.

تدریس:

2011- اکنون:

استاد اداره و منجمنت در موسسه تحصیلات خصوصی گوهرشاد، کاتب، رابعه بلخی و غرجستان.

مسئولیت های عمده:

 • تدریس مضمون اداره و منجمنت به سمستر های مختلف دوره لسانس.
 • تدریس مضمون مدیریت منابع بشری به سمستر های مختلف دوره لیسانس
 • تدریس مضمون مدیریت رفتار سازمانی.
 • سهم در تنظیم امتحانات و تهیه پارچه ها و سوالات امتحان.
 • سهم در بر گزاری سمینار های آموزشی در داخل موسسه تحصیلات عالی گوهر شاد ونهاد های دیگر.
 • سهم در ایجاد روابط با سایر پوهنتون های داخلی و خارجی.

 

زبانها:

دری، انگلیسی و پشتو

 

آثار:

1.     مدل تعالی منابع انسانی در فابریکه تولید پایپ و نل.

2.     روش مشاوره کار کنان.

3.     ابراز مدیریت منازعات

4.     آموزش توسعه سازمان