بیوگرافی رئیس منابع بشری - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی رئیس منابع بشری

   زندگینامه مختصر انجنیر عبدالوکیل "صدیقی"

 

موصوف در سال 1329 در ولایت لغمان در یک خانواده زمیندار متوسط چشم به جهان گشوده است. دوره ابتدائیه و ثانوی را در ولایت لغمان به پایان رسانیده و در سال 1348 هجری- خورشیدی از لیسه عالی روشان به درجه عالی سند فراغت بکلوریا،  بدست اورده است.

در سال 1349 بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به انستیتوت پولی تخنیک کابل راه یافت و بعد از اتمام دوره اماده گی صنف تهددابی در آن انستیتوت نظر به علاقه مفرط که به اموزش معادن داشت شامل رشته استخراج معادن جامد آن انستیتوت گردیده و بعد از اکمال صنف پنجم در سال 1355 از ان انستیوت با اخذ دپلوم لسانس فارغ گردید.

در بهار سال 1356 جهت آنجام دوره مقدس مکلفیت عسکری رهسپار خدمت در غند وزیری ولایت ننگرهار گردیده و در خزان همان سال بعد از 6 ماه وظیفه مقدس خدمت زیر بیرق به کشور ترخیص اخد نمود.

تجارب کاری در اداره عامه

بعد ازسپری نمودن دوره خدمت مقدس مکلفیت نظر به تجویز وزارت معادن وصنایع به صفت انجنیر در سمنت غوری معرفی و در ماه عقرب سال 1356 در ان فابریکه آغاز به کارنمود. در بهار سال 1357 در اثر ابراز تلاش و پشت کار به سمت امریت معادن مواد خام ان فابریکه تقرر حاصل نمود و تا اوایل سال 1359 در این سمت ایفای و ظیفه نموده است.

موصوف نظر به علاقه که به ادامه کار در رشته پلانگذاری داشت در بهار سال 1359 به عضویت در دیپارتمنت سکتور معادن و صنایع و مواصلات کمیته دولتی پلانگذاری تقرر حاصل نمود. بعد از کسب اندوخته ها و تجارب به سطوح مدیریت عمومی  به رده های بالا تا سطح رئیس عمومی اسناد و ارتباط در بست رتبه اول و رئیس عمومی انکشاف منطقویی و رئیس توحید پلان ایفای و ظیفه نموده است.

موصوف حین ایفای وظیفه در سمت رئیس اسناد و ارتباظ عضویت هئیت رهبری پلانگذاری در این کمیته را نیز کسب نموده بود. در دوران سمت رئیس انکشاف منطقویی سمت فوکل پاینت ملل متحد جهت هماهنگی مساعدت های بشری برای افغانستان را نیز ایفا نموده است.

در سال 1373 بنابر تشدید دامنه نا امنی ها در شهر کابل، ُ ناگذیر به ترک وظیفه گردیده و به شهر جلال آباد همراه فامیل رهسپار گردید.

موصوف از بهار سال 1388 هجری شمسی در سمت رئیس منابع بشری از طریق رقابت ازاد (MCP/CBR) الی اکنون ایفای وظیفه میدارد.

آنجام وظایف در موسسات غیر دولتی

عضو تیم پلانگذاری پروژه های بدیل معشیت دفتر ساحوی کنترول مواد مخدر ولایت ننگرهار تحت حمایه دفتر ملل متحد مبارزه به مواد مخدر الی سال 1995 میلادی

 هماهنک کننده ملی پروژه کمک های بشری هئیت مساعدت بین المللی کشور ناروی (Norway Refugee Council) برای مهاجرین و عودت کننده ها،  سال 2003 میلادی

رهبری تیم ترجمه و نشر ماهنامه برنامه ها و پروژه های ملی وزارت احیا و انکشافات دهات تحت حمایه برنامه انکشافی ملل متحد ، ,NABDP/UNDP 2005 الی سپتامبر 2005 میلادی

ناظم منطقویی پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات حوزه غرب (هرات، فراه، بادغیس و غور )،  سپتامبر2005 الی دسامبر 2006 تحت حمایه مالی برنامه انکشافی ملل متحد NABDP/UNDP

عضو دفتر ترجمه و ایدیت در پروژه حمایه معاونت پارلمان افغانستان APAP تحت حمایت مالی USAID

اشتراک در کنفرانس ها وسیمنار ها و کورس های آموزشی خارج از کشور

سهمگیری و اشتراک در عملیه ارزیابی جریان تحصیلی کارکنان این وزارت که برای سپری نمودن دوره ماستری تحت پروژه صلح چاپان به کمک مالی دولت آنکشور اعزام گردیده اند، هیروشیما و توکیو،  11 سپتامبر الی 18 سپتامبر 2014 ، اخذ تصیقنامه از کورس آموزشی که توسط  اداره بین المللی آموزش چاپان تدویر یافته.

رئیس هئیت سکتور ترانسپورت و مشارکت در فیلوشپ پیرامون مدیریت جاده و تمویل سکتور ترانسپورت که توسط اداره بین المللی همکاری های کوریای جنوبی (KOICA) از 4 الی 18 اکتبر در شهر سیول پایتخت انکشور راه اندازی گریده بود. سیرتفیکت اکمال دوره اموزشی را نائیل گردیده است.

ایفای نماینده گی وزارت در عملیه ارزیابی جریان تحصیل ماستری کارکنان این وزارت که به کمک مالی کشور جاپان سرگرم تحصیل درآن کشور هستند، هیروشیما یک هفته سپتامبر سال 2013

عضویت در ترکیب هئیت افغانی جهت بازدید از کشور اندونیزیا به منظور گشودن روزنه همکاری آنکشور در سهمگیری زیربناهای کشور و تبادل افکارو تجارب در این زمینه، 21-26 May, 2012

بازدید از کشور کوریا و شرکت در کورس آموزشی پیرامون ستراتیژی توسعه ملی برای افغانستان که به حمایت مالی اداره انشکافی مللی متحد (UNDP) و همکاری اداره همکاری بین المللی کشور کوریا (KOICA) در انستیتوت توسعه کوریا(Korea Development Institute) تدویر یافته بود،  شهر سیول، از 17 می الی 31 می سال 2010

نماینده گی وزارت در ترکیب هئیت افغانی جهت شرکت در کنفرانس سازمان همکاری اقتصادی اسیای مرکزی (CAREC) شهر اولانباتور،  منگولیا سال 2009.

رئیس هئیت افغانی جهت مشارکت در جلسه عضو کشور های سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که پیرامون زیربناها و محیط زیست و حفظ میراث های فرهنگی در شهر اسلام آباد پاکستان تدویر یافته بود سال 1993 میلادی

مشارکت در کنفرانس انکشاف قوای بشری که به همکاری ملل متحد برای همکاری اقصادی و اجتماعی حوزه اسیا و پاسفیک (ESCAP) تدویر یافته بود، یک هفته سریلانکا 1991 میلادی

اشتراک در سمینار بانک جهانی که به اهتمام انستیتوت بانک جهانی در شهر حیدر اباد کشور هند تدویر یافته بود و موفق به اخذ دپلوم یک ساله گردیده است. سال 1988 میلادی

بازدید از کشور های ویتنام و لاوس در مورد کسب معلومات پیرامون وضعیت اقتصادی و اجتماعی تحت برنامه (UNIDO) ملل متحد،  1986 میلادی

 بازدید از پروژه های سمنت در کشور هند با حمایت مالی (UNIDO) ملل متحد، دو ماه،  سال 1982 میلادی

مرور مختصر به دست آوردها

تطبیق سیستم جدید رتب و معاش و تجدید نظر بر تشکیل وزارت با توجه به اصل موثریت و مثمریت و زدودن تداخل کاری. سال 1389 هجری- شمسی

به انجام رساندن عملیه استخدام رقابتی در روشنی سیستم جدید رتب و معاش و تقیل کارکنان منتظر با معاش

معیاری ساختن و تقویت تشکیل میادین هوائی و اخد منظوری استفاده از 5 فیصد عواید پرواز های عبوری به منظور بلند بردن ظرفیت کاری و حفظ کارکنان مسلکی و تخنیکی سکتور هوانوردی

ارتقای امریت انستیتوت هوانوردی  به سطح ریاست در راستای مبدل شدن آن به کانون تربیه کارکنان مسلکی هوانوردی

طرح پروپوزل و دفاع از ادامه موثریت کار اتشه های ترانسپورتی برای تنظیم حمل و نقل کالاه ها از مسیر کشور های که با افغانستان همسرحد هستند

سازماندهی ، مدیریت و هماهنگی فراهم ساختن اموزش های مسلکی و تحصیلات عالی برای کارکنان وزارت ترانسپورت و هوانوردی به ترتیب کوتاه مدت (397) نفر، میان مدت(214) نفر و دراز مدت (17)نفر

فعالیت های مدنی و نگارنده گی

عضو هئیت مدیره انجمن فکری برشنا منحیث نهاد فکری(Brishna Think Tank) در کشور.

نویسنده ده ها مقاله تحلیلی اعم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نشر ان در روزنامه ملی انیس، باختر، مجله اغاز تغیر، ماهنامه وزارت

موصوف در جریان ایفای وظایف دولتی به پاس خدمات به اخذ تقدیر نامه درجه دوم از جانب مقام ریاست جمهوری کشور نائیل گردیده است.

مهارت به زبان های خارجی

انگلیسی و روسی