بیوگرافی رئیس مالی واداری - وزارت ترانسپورت و ھوانوردی ملکی

بیوگرافی رئیس مالی واداری

          خلص بیوگرافی انجنیر عبدالواحد "ضیاء" ولد عبدالغفار

          رئیس مالی واداری وزارت ترانسپورت وهوانوردی

 

اسم : عبدالواحد

تخلص : ضیاء

ولد : عبدالغفار

ولدیت : غلام نبی

محل تولد : قریه ده للندر ترگان

سال تولد : 1333

ولسوالی : جغتو

ولایت : غزنی

سکونت فعلی : ناحیه 13 شهر کابل

نمبر تذکره : جلد اول ، صفحه 31، شماره 101، نمبر عمومی 555817

درجه تحصیل : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : انجنیری برق قدرت ومنجمنت

فاکولته : انجینری پوهنتون کابل

سال فراغت : نیمه اول سال 1358 ه .ش .

به لسان های ملی دری ، پشتو ونیز زبان انگلیسی تسلط داشته وبابرنامه های اداری ومحاسباتی کمپیوتری آشنائی دارم.

وظایفیکه درادارات دولتی انجام داده ام:

1-ازتاریخ 14/6/1358 الی 3/1/1359 بحیث معلم درمرکز تربیوی مخابرات وزارت مخابرات.

2-ازتاریخ 3/1/1359 الی 3/3/1359 درریاست پما ، وزارت فواید عامه.

3-ازتاریخ 19/5/1372 الی 25/6/1381 رئیس ارتباط خارجه وزارت پلان.

4-ازتاریخ 25/6/1381 الی 14/5/1384 بحیث معاون ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

5-ازتاریخ 14/5/1384 الی 27/3/1385 بحیث رئیس تصدی باربری مرکزوزارت ترانسپورت وهوانوردی.

6-ازتاریخ 27/3/1385 الی 17/7/1385 بحیث معاون ریاست تنظیم انتقالات وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

7-ازتاریخ 12/7/1385 الی 1/8/1387 بحیث معاون ریاست تصدی ملی بس وزارت ترانسپورت وهوانوردی.

8-ازتاریخ 1/8/1387 الی اکنون بحیث رئیس مالی واداری وزارت ترانسپورتوهوانوردی .

نوت : دردوران وظایف دولتی مفتخر به مکافات نقدی ، تحسین نامه ها وتقدیر ها ازطرف مقام محترم وزارت ، مجلس نمایندگان وشرکت های همکاروزارت گردیده ام که اسناد آن نیز موجود است.

اشتراک دربرنامه های آموزشی وورکشاپ های ارتقای ظرفیت که ازطرف نهاد های ذیدخل که دربخش اساسات رهبری ومدیریت نهاد جرمنی ، سمینارآگاهی دهی مبارزه علیه فساد اداری وشیوه های اخذ اطلاعات وشکایات ازطرف اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ودیگر برنامه های موثر که درزمینه رشد وارتقای ظرفیت ادارات برگزار شده بود.

مسافرت های رسمی ودولتی :  دردوران انجام وظایف دولتی برای پیشبرد وهمگام سازی امورات رسمی باممالک همکار به کشور های ایالات متحده امریکا ، اردن ، تایلند ، هند ، ایران وپاکستان مسافرت داشته ام.

 

شماره های تلفون :    0799352026 – 0784683521

Email :         ENG.ZABDULWAHED@YAHOO.COM -ENG.ZABDULWAHED@GMAIL.COM